Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Το πρόγραμμα για την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS. Η Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της ενότητας 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση. Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο και το Κράτος-Μέλος συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου.

Ποιους αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ). Αναλυτικές πληροφορίες για τους Δικαιούχους της Δράσης και τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

Πως γίνεται η αίτηση και ποια είναι η περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολής είναι από 23/10/2020 έως 30/12/2022. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Το link της αίτησης δείτε το εδώ κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα. 7 της υπ’ αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

  1. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος μέλος και στιςενωσιακέςαρχές,όπωςαυτέςκαθορίζονταιστηνπαρούσαΠρόσκληση.
  2. Για να είναι επιλέξιμες οι ανωτέρω δαπάνες, θα πρέπει οι συσκευές να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος
  3. ιδικά γιατο ERS, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση κάθε τύπου συσκευής (κινητότηλέφωνο,ταμπλέτα,φορητόςηλεκτρονικόςυπολογιστής), η οποία είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του λογισμικού συστήματος ERS, όπως αυτές κάθε φοράδιαμορφώνονται,στοπλαίσιοισχύοςτηςπαρούσαςαπόφασης.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020