Για ιδιώτες που θέλουν να καλύψουν εύκολα
και γρήγορα όλες τις λογιστικές τους ανάγκες

  • Υποβολή φορολογική δήλωσης Ε1-Ε2
  • Υποβολή μισθωτηρίου
  • Υποβολή επιδόματος τέκνων
  • Λογιστική υποστήριξη
  • Ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων και εγγράφων