Για ιδιώτες που θέλουν να υποβάλουν εύκολα
και γρήγορα αλλαγές ακινήτων.

  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο
  • Ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων και εγγράφων