Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 31.12.2021.
 • Μέχρι 31.12.2021 κύριο κωδικό δραστηριότητας ή αυτόν με τα περισσότερα έσοδα από τους επιλέξιμους
 • Εξαγωγές προς τρίτες χώρες τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών του 2021
 • Μείωση κύκλου εργασιών Ά τριμήνου 2022 , συγκριτικά με του 2019 , κατά 10%
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

Επιχορήγηση:

 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 4.000€.
 • Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, ανέρχεται σε 60.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης δεν γίνονται αποδεκτά τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ), τα οποία υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Αναλυτικότερα, ενδεικτικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 • αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
 • αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ
 • δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
 • δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 • αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 • μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Επιλέξιμοι ΚΑΔ:

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.26

Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.36

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων)  γουναρικών

 

Για περισσότερες πληροφορίες , αλλά και για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ.

 

e-mail: support@consultlab.gr

tel.: 6957148052