ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)

Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

 

 

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Ποια είναι τα κριτήρια εκλεξιμότητας

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
 • Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου σχεδίου
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους.
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31.12.2021

Επιλέξιμες δαπάνες και χρηματοδότηση

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες για κτίρια (Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Ειδικές εγκαταστάσεις Κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών)
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 (Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000€).

Ενίσχυση έως 75%

Για υποβολές επικοινωνήστε:

Email : info@consultlab.gr

Phone : (+30) 6957148052

wevbsite: https://consultlab.gr/

CONSULT LAB-ELOGISTIRIO

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.