Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την  απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Ποιοί είναι η δικαιούχοι του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία MME

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021 παρείχαν απασχόληση από 0,01 έως 250 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία MME.
 • Λειτουργούν νόμιμα
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
 • Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Α Β Γ Δ
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher(s)
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης
Μέγιστη
επιλέξιμη δαπάνη
Ένταση
ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για δικαιούχους που εμπίπτουν στην κατηγορία ένα (1), μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022, έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022.Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Α Β Γ Δ
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher(s)
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης
Μέγιστη
επιλέξιμη δαπάνη
Ένταση
ενίσχυσης
10 ΕΜΕ < μ ≤ 18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Α Β Γ Δ
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher(s)
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης
Μέγιστη
επιλέξιμη δαπάνη
Ένταση
ενίσχυσης
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
Α Β Γ Δ
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher(s)
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης
Μέγιστη
επιλέξιμη δαπάνη
Ένταση
ενίσχυσης
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Δικαιούχοι του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία MME Κατηγοριών 2, 3 και 4

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τους δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από την 22 Ιουνίου 2022, έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία MME

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).
Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.
Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται
να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική
αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

 • Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες. Κάθε ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία θα πρέπει να εγκριθεί προτού αξιοποιηθεί σε μία επιδοτούμενη λύση.
 • Συμπληρωματικές υπηρεσίες: Προαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά με τα
  βασικά ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή/αξιοποίησή τους και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών.
 • Σύνθεση επιδοτούμενης λύσης: Μία επιδοτούμενη λύση είναι σύνθεση ενός ή περισσοτέρων
  εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και προαιρετικά, μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών υπηρεσιών. Η σύνθεση γίνεται από τον πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών τη στιγμή της παραγγελίας/ αγοράς, αποτυπώνεται πάνω στο παραστατικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε δικαιούχου.
 • Συνολική τιμολόγηση/εξόφληση: Δεδομένου του χαρακτήρα του Προγράμματος, της χρήσης voucher και της απαίτησης για δημόσια επιχορήγηση επί εξοφλημένων δαπανών, κάθε επιδοτούμενη λύση θα πρέπει να τιμολογείται από εγκεκριμένο Πάροχο Ψηφιακών Λύσεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξοφλούν το υπόλοιπο (πλην επιχορήγησης) καθαρό ποσό, καθώς και το σύνολο του ΦΠΑ, ενώ η διαφορά καλύπτεται από επιταγές του Προγράμματος. Με την εξαργύρωση του voucher το φορολογικό παραστατικό θα πρέπει να λογίζεται ως συνολικά εξοφλημένο.

Υπεύθυνος για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών της επιδοτούμενης λύσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι ο Προμηθευτής, ο οποίος προμηθεύει τα ψηφιακά προϊόντα/ υπηρεσίες και τις συναφείς με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες στους Δικαιούχους, λαμβάνει την επιταγή (voucher) και αιτείται την πληρωμή της από το Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση Ψηφιακά Εργαλεία MME θα υλοποιηθεί από τον συνεργάτη μας

CONSULT LAB-ELOGISTIRIO

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες , καθώς και για δωρεάν προέλεγχο επιλεξιμότητας εδώ.