Πρόγραμμα εργαζόμενων με αμοιβή 450,00 ευρώ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης από το σύνολο των περιφερειών της χώρας.Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

  • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης
  • Να είναι (τουλάχιστον) απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Ποιο είναι το ποσό της αμοιβής του προγράμματος εργαζόμενων

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Ποια είναι η μέθοδος Κατάρτισης

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική
εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλεεκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη.
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω στο πρόγραμμα

Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά συμμετοχής (τα οποία πρέπει να μεταφορτωθούν ως αρχεία pdf στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης ως εξής:

  • Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ανάλογου εγγράφου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
  • Τίτλο Σπουδών / Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Πτυχίου κ.λπ.)
  • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ, εκτύπωση ή εκτύπωση του Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ 2021 από την σελίδα https://employees.yeka.gr/κλπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
  • Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, καρτέλα ενσήμων ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η συνολική επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου).
  • Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κύριος ή πρώτος δικαιούχος.

Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής θα παίρνει ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναλύονται στην επόμενη παράγραφο, θα ενταχθούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων» με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια, στους οποίους θα αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων/επιλαχόντων, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης / μοριοδότησης τους. Στους πίνακες κατάταξης θα εμφανίζονται οι επιλεγέντες/επιλαχόντες ωφελούμενοι, με τους Κωδικούς Αριθμούς Συμμετοχής (Κ.Α.Σ), αντί για τα ονοματεπώνυμα τους.

Πως μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας:
https://www.oxmee.gr/aitisi-symmetochis/ Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με προσοχή και ορθά ΟΛΑ τα πεδία της Αίτησης, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και να μεταφορτώσουν (upload ως αρχεία pdf) στα αντίστοιχα πεδία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται παρακάτω.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να οδηγήσει εφόσον δεν προκύψει επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψης της αίτησης του.
Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την προτίμησή του για το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων.

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας