Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

 • Την προκήρυξη Δράσης Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων
 • Η Δράση θα χρηματοδοτηθείμε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοΕΚΤ), από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΑ1191/1καιθα ενταχθείστο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”,στον Άξονα Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
 • Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε δέκα έξιεκατομμύρια ευρώ (16.000.000€).Η κατανομή στις περιφέρειες της χώρας γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
 • Δικαιούχος της Δράσης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ως ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση στους λήπτες της ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 10α του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως ισχύει.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςπαροχής υπηρεσιών γυμναστηρίωνκαι παιδότοπωνπου διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα(σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,που λειτουργούννομίμωςστη χώρακαι έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίουςθαπρέπει να δραστηριοποιούνταιοιδυνητικά ωφελούμενεςεπιχειρήσεις(κύριοιΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019)είναι οι κάτωθι:

 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο δυνητικός ωφελούμενοςυποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησηςστη Δράση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
 • να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3του έτους 2019 έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,
 • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
 • το συνολικό άθροισματωνποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 τουφορολογικούεντύπουΕ3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσοτων 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένοάθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019
 • να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαίαεπιχείρηση
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • ο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ηενιαίαεπιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013(De Minimis)
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α ́137)(επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Τι χρηματοδοτείται

Η επιχορήγηση, έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα κλπ.).
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής

πό 31/5/2021 έως 28/7/2021 (ώρα 17:00). Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ