Την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί Δικτυώσεις»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας συνεργατικοί σχηματισμοί δικτυώσεις «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 2020. Στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ). Ειδικότερα στον Θεματικό Στόχο 3

 • «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και
 • στην επενδυτική 3 (δ) «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας»και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 11.5
 • «Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας».

Ο προϋπολογισμός της Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας συνεργατικοί σχηματισμοί δικτυώσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 32.000.000 €  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Περιφέρειες Δημόσια Δαπάνη (σε €)
Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 20.233.363,37
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 3.937.158,12
Αττική 5.918.317,39
Νότιο Αιγαίο 859.016,08
Στερεά Ελλάδα 1.052.145,04
Σύνολο 32.000.000,00

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 2020

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι της Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας συνεργατικοί σχηματισμοί δικτυώσεις

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στις ενισχυόμενες Περιφέρειες. Συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις (3) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στo Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στους επιλέξιμους Δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (1) (το πολύ) υπό ίδρυση MME, η οποία

 • θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και
 • η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα,
 • και η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθμό (3) του συνεργατικού σχήματος.

Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει:

 • τουλάχιστον μία (1) υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκει στους εννέα 9) τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ και παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης.
 • Η επένδυση κάθε μέλους του ΣΣ πρέπει να εμπίπτει σε ένα επιλέξιμο ΚΑΔ (από αυτούς που παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης),που ανήκει στους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και να συνδέεται άμεσα με τον τελικό στόχο της διεπιχειρησιακής συνεργασίας του ΣΣ (προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία, τεχνογνωσία προς εμπορική διάθεση κτλ.

Ειδικότερα, επιλέξιμοι Δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν οι κάτωθι επιχειρήσεις ως εξής:

 • Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β ́ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, ή/και
 • Υφιστάμενες ΜμΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β ́ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, ή/και
 • Υπό σύσταση ΜμΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Υπογραμμίζεται, ότι:

 1. Oι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και τουλάχιστον από 31/12/2019.
 2. ι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) του Παραρτήματος ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την υποβολή της πρότασης.
 3. οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσής τους  πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Επενδυτικά Σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000,00€ έως 3.000.000,00€, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Το επιλέξιμο μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ

Το επιλέξιμο μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ των Επενδυτικών Σχεδίων συνολικά των μελών του ΣΣ

 • ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας),
 • το ελάχιστο ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ των επιμέρους Επενδυτικών Σχεδίων και
 • οι περιορισμοί στη σύνθεση του συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου παρατίθενται στην Εγκεκριμένη Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφαση.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 20142020.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Εγκεκριμένη Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής,τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων,
 • η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους,
 • η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες,
 • ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων,
 • η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
 • οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται η 31/05/2021και ώρα 13.00 και λήξης η 30/07/2021και ώρα 15.00.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας συνεργατικοί σχηματισμοί δικτυώσεις Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση.