Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 20 παραστατικά)

Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 20 παραστατικά)

300.00 / μήνα

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.
  • Από 1 έως 20 παραστατικά ανέβασμα σε cloud
  • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ
  • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.
  • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος
  • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Περιγραφή

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 20 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων.

Title