Επαγγελματίες που φορολογούνται ως μισθωτοί

Επαγγελματίες που φορολογούνται ως μισθωτοί

30.00 / μήνα

Περιλαμβάνει:
1) Παραστατικά ανεβασμα σε cloud
2) Τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
3) Υποβολή ΦΠΑ
4) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
5) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2
6) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο

Κατηγορία:

Περιγραφή

Επαγγελματίες που φορολογούνται ως μισθωτοί (ΜΠΛΟΚΑΚΗΔΕΣ)

Τα εισοδήματα των επαγγελματιών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσία αμείβοντες με μπλοκάκι θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι επαγγελματίες που φορολογούνται ως μισθωτοί (ΜΠΛΟΚΑΚΗΔΕΣ) και εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών. Φορολογούνται με την κλίμακα των με την κλίμακα των μισθωτών, όταν υπάρχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Έχουν γραπτές συμβάσεις με αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους δεν ξεπερνούν τα τρία. Αν είναι κάτω από τρία, το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους πρέπει να προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • Δεν έχουν εμπορική ιδιότητα
  • Δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση που να είναι διαφορετική από την κατοικία τους. Το ίδιο ισχύει και για τους φιλοξενούμενους στους οποίους έχει παραχωρηθεί μέρος του ακινήτου για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Προσοχή στην δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για τον παραχωρητή.
  • Δεν έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Πως δηλώνονται τα εισοδήματα των επαγγελματιών που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών (ΜΠΛΟΚΑΚΗΔΕΣ)

Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται στους κωδικούς 307-308 της Φορολογικής δήλωσης Ε1. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εφόσον οι παραπάνω προϋποθέσεις. Πρώτα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3. Στην συνέχεια και αφού υποβληθεί οριστικά το Ε3, μεταφέρεται το καθαρό εισόδημα αυτόματα στο έντυπο Ε1. Οι κωδικοί που συμπληρώνονται στη φορολογική Δήλωση Ε1 είναι 307-308  από τον κωδικό 453 του πίνακα ΣΤ του φορολογικού εντύπου Ε3, για να υπολογιστεί ο φόρος.

Έντυπα Ε3 και καθαρό εισόδημα

Απαραίτητο για να συμπληρωθούν αυτόματα αυτοί οι κωδικοί είναι προηγούμενα να έχει συμπληρωθεί και να έχει υποβληθεί το έντυπο Ε3. Το καθαρό τους εισόδημα από αυτήν την δραστηριότητα βρίσκεται αν τα ακαθάριστα έσοδα των επαγγελματιών αυτών αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληρωθεί. Ο πληρωμές τον ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να έχουν γίνει μέσα στο έτος. Τονίζεται ότι για να βρεθεί το φορολογητέο εισόδημα δεν αφαιρείται όταν υπάρχει η εργοδοτική εισφορά αλλά αφαιρείται η εισφορά που παρακρατείται από τον εργαζόμενο. Τ α υπόλοιπα έξοδα που έχουν κάνει για την άσκηση αυτής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν εκπίπτουν και αν δηλωθούν αναμορφώνονται.

Title