Έναρξη Ομόρρυθμης Εταιρείας

Έναρξη Ομόρρυθμης Εταιρείας

100.00

Περιλαμβάνει:
1) Παραστατικά ανέβασμα σε cloud
2) Τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
3) Υποβολή ΦΠΑ
4) Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών
5) Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών
6) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
7) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος N-Ε3-Ε1-Ε2
8) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Περιγραφή

Έναρξη Ομόρρυθμης Εταιρείας

Η ομόρρυθμη εταιρεία έχει μόνο ομόρρυθμα μέλη. Σε περίπτωση που η εταιρεία εμφανίσει ζημιά  οι εταίροι  ευθύνονται  με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της Ομόρρυθμης Εταιρείας. Επιπρόσθετα όλοι οι εταίροι  συμμετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό και εισπράττουν από τα κέρδη ανάλογα με το ποσοστό εισφοράς τους. Στο elogistirio μπορείτε να κάνετε Έναρξη Ομόρρυθμης Εταιρείας online.

Για την ακρίβεια η ευθύνη αυτή δεν τους περιορίζει μόνο, στο ποσοστό εισφοράς τους, αλλάς εις ολόκληρη την περιουσία τους για τις υποχρεώσεις της Ομόρρυθμης Εταιρείας της εταιρείας. Φέρουν δηλαδή τις λεγόμενες αστικές ευθύνες για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Τι φόρο πληρώνει η Ομόρρυθμη εταιρεία

Η ομόρρυθμη εταιρεία θα πληρώσει φόρο 22% για τα κέρδη που εμφανίζει στην χρήση. Παράδειγμα εάν βγάλει 1000,00 ευρώ κέρδος θα πληρώσει φόρο 220,00 ευρώ. Τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος της Ο.Ε. είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) ενώ με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3)πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για την ομόρρυθμη εταιρεία που η έναρξη της προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Επιπλέον, η Ομόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4172/2013.[ΠΟΛ.1060/2015]. Επίσης θα πρέπει να υπολογίσει τον φόρο επιτηδεύματος που θα πληρώσει. Τον φόρο επιτηδεύματος  σε αντίθεση με την ατομική επιχείρηση τον πληρώνει από την πρώτη κιόλας χρήση της λειτουργίας.

Η ομόρρυθμη εταιρεία πληρώνει τέλος επιτηδεύματος:

  • 800,00 ευρώ το έτος εφόσον έχουν την έδρα τους σε πόλεις ή σε χωριά μέχρι 200.000 κατοίκους
  • 1000,00 ευρώ το έτος έχουν την έδρα τους σε πόλεις ή σε χωριά με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
  • ενώ απαλλάσσεται από το τέλος επιτηδεύματος  εφόσον έχουν την έδρα τους σε πόλεις ή σε χωριά μέχρι 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Σε περίπτωση που κάνει έναρξη εργασιών υποκαταστήματος η ομόρρυθμη εταιρεία πληρώνει 600,00 ευρώ για κάθε υποκατάστημα που ιδρύει.

Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών  της Ο.Ε.

  • Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματι­κή δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης. Αν η ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρημα­τική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας,

Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγα­λύτερο φορολογητέο εισόδημα

Πίνακας με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που μπορούν να επιλέξουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μη μισθωτοί

Title