ΘΕΜΑ: Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

1. Οιαπό 20.3.2020 (ΦΕΚΑ ́ 68) και 30.3.2020 (Φ.Ε.Κ.Α ́ 75) ΠράξειςΝομοθετικούΠεριεχομένου(Π.Ν.Π.).

2. Οιδιατάξειςτουάρθρου 44 τουν. 4778/19.02.2021 (Φ.Ε.Κ.Α’ 26)

3.Οιμεαρ.πρωτ.Δ.15/Δ ́/οικ.13226/325/2020(Φ.Ε.Κ.Β ́ 1044),Δ.15/Δ’/οικ.16484/ 499/2020 (Φ.Ε.Κ.Β ́ 1775), Δ.15/Δ ́/οικ.18044/575/2020(Φ.Ε.Κ.Β ́ 2076) &Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/2020(Φ.Ε.Κ.Β ́ 4253) ΚοινέςΑποφάσειςτωνΥπουργώνΟικονομικώνΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεων.

4.Ταμεαριθ.πρωτ. 68084/31.03.2020, 99857/27.05.2020 και 238542/02.10.2020ΓενικάΈγγραφατηςΔ/νσηςΕισφορώνΜισθωτών.

Μετα ανωτέρω σχετικά (4) Γενικά Έγγραφατου e-Ε.Φ.Κ.Α.κοινοποιήθηκαν οιδιατάξεις των ανωτέρω σχετικών (3) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τιςοποίες παρασχέθηκαν διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία καταβολής των

Με τα ανωτέρω σχετικά (4) Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των ανωτέρω σχετικών (3) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες παρασχέθηκαν διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων/εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο λήψης των εν λόγω μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Με την υπ. αρ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/25-9-2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4253) ΚΥΑ είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/12/2021.

Επισημαίνεται ότι:

– Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτά καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.

– Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ