Φόρος κληρονομιάς, γονικές παροχές και δωρεές, γονικές παροχές και δωρεές

(Ν. 3634/08 άρθρα 1 – 21, Εγκ. 1027252/πολ. 1048/5.3.08, πολ. 1007/20.1.2010, πολ. 1048/28.4.10)

Όταν κάποιο ακίνητο μεταβιβάζεται, λόγω θανάτου, στους δικαιούχους κληρο­νόμους, τότε η αξία του ακινήτου αυτού υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς, ο οποί­ος φόρος διαφέρει ανάλογα με το βαθμό συγγένειας. (Φόρος κληρονομιάς, γονικές παροχές και δωρεές, γονικές παροχές και δωρεές, άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 2961/01).

Οι δικαιούχοι λοιπόν της κληρονομιάς, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονόμο, κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες A’, Β’, και Γ’, ως εξής:

Συγγενείς Α΄βαθμού

Υπάγονται: α) ο/η σύζυγος του κληρονομούμενου, β) το πρόσωπο που είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 3719/08, το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικα­στικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγόνια) και ε) οι ανιό­ντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

Συγγενείς Β΄βαθμού

Υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών (δισέγγονο κ.τ.λ.), β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών (προπαππούδες), γ) τα εκού­σια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων (γονέων, παππούδων) του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρί- σαντος και των ανιόντων (γονέων, παππούδων) αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετε­ροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου (θείοι), ζ) οι πατριοί και μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστεί­ας (γαμπροί – νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).

Συγγενείς Γ΄βαθμού

Υπάγεται: Οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονο­μούμενου (π.χ. ξαδέλφια, μικρανήψια κ.τ.λ.) ή εξωτικός.

Για το φόρο κληρονομιάς και γονικής παροχής

Όταν από συγγενείς που υπάγονται στην Α’ ή στη Β’ ή στη Γ’ κατηγορία αποκτούνται, αιτία θανάτου, ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα, τότε από την αξία του κληρονομούμενου ακινήτου, αφαιρείται πρώτα το ποσό 150.000 ευρώ (κατ. Α’) ή το ποσό 30.000 ευρώ (κατ. Β) ή το ποσό 6.000 ευρώ (κατ. Γ’), ανάλογα, και το επιπλέον ποσό της αξίας που απομένει φορολογείται με συντελεστή κλιμακωτά (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 2961/00).

Οι εισαγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές

  • Οι εισαγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, οι ομολογίες, οι ιδρυτικοί τίτλοι και γενικά τα διάφορα δημόσια χρεόγραφα, που αποκτούνται, αιτία θανάτου, φορολογού­νται υποχρεωτικά με βάση τις κλίμακες φόρου κληρονομιάς. (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 2961/01, πολ. 1048/28.4.10).
  • Οι μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές και οι λοιποί τίτλοι από κινητές αξίες, καθώς και τα εταιρικά μερίδια ή μερίδες, τα ποσοστά συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα και οι συνεταιριστικές μερίδες που κληρο­νομούνται, αιτία θανάτου, φορολογούνται με βάση τις κλίμακες φόρου κληρονομιάς.(άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 2961/01, πολ. 1048/28.4.10).
  • Σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής για μεταβίβαση των πιο πάνω περι­πτώσεων β και γ, απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο συνυποβάλλεται με την οικεία δήλωση ή συμβολαιογραφικού εγγράφου.
  • Εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις α – γ, όσα άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κινητά, έπιπλα κ.τ.λ.) αποκτούνται από συγγενείς Α’ ή Β’ κατηγορίας (σελ. 499) αιτία θανάτου, φορολογούνται πλέον με συντελεστή φόρου κλιμακωτά (άρθρο 29 παρ. 4 Ν. 2961/01).

Όταν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος έχει αναπηρία 67% και πάνω

  • Όταν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος έχει αναπηρία 67% και πάνω, τότε ο φόρος που αναλογεί στις παρακάτω κλίμακες A’, Β’ και Γ κατηγορίας μειώνεται κατά 10% (άρθρο 29 παρ. 5 Ν. 2961/01).
  • Οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές από τους γονείς προς τα τέκνα για την αγορά πρώτης κατοικίας φορολογούνται με βάση την κλίμακα της Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ( Ε.2133/11.8.20), ενώ οι υπόλοιπες γονικές παροχές ή δωρεές φορολογούνται πάντα αυτοτελώς στην Α’ κλίμακα με 10%, στη Β’ κλίμακα με 20% και στη Γ κλίμακα με 40% (χωρίς αυτά να μετριούνται στα αφορολόγητα ποσά που είναι στις κλίμακες) (άρθρο 29 παρ. 18 Ν. 2961/01). Δηλαδή, η δωρεά (γονική παροχή) από πατέρα σε παιδί που γίνεται σε μετρητά, (για αγορά α’ κατοικίας) μέχρι 150.000 ευρώ έχει φόρο 0% κτλ). Τα μετρητά σε κληρονομιές φορολογούνται πάντα (αθροιζόμενα με τ’ άλλα ποσά) με βάση την αντίστοιχη κλίμακα.
  • Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται με γονική παροχή ή με δωρεά, μετά τις εκπτώσεις των άρθρων 41 και 43, στη συνέχεια, το υπόλοιπο της αξίας των φορολογείται όπως και η κληρονομιά (περιπτώσεις α – ε) (άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 2961/01), όπου (για κληρονο­μιές και για γονικές παροχές) συνυπολογίζονται και οι γονικές παροχές ή οι δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.04 και μετά. Σε περίπτωση συμψηφισμού με προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές κτλ., λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται και οι αξίες από

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.