Φορολογικός προσδιορισμός εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα

Φορολογικός προσδιορισμός εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Έσοδα επιχειρηματικών συναλλαγών είναι αυτά που που προέρχονται από οικονομικές πράξεις στον τομέα της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα έσοδα αυτά υλοποιούνται μέσα στο φορολογικό έτος που συνήθως αρχίζει 01-01 και τελειώνει την 31-12 κάθε έτους. Στα ‘έσοδα περιλαμβάνονται και αυτά που προέρχονται από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. Οι οικονομικές πράξεις μπορεί να έχουν εξοφληθεί αμέσως (μετρητής) ή να μην έχουν εξοφληθεί (με πίστωση).

Ποιος είναι ο χρόνος απόκτησης  εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα

Για να υπαχθεί το εισόδημα σε φόρο πρέπει να υπάρχουν αθροιστικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

  • Να έχει γίνει δεδουλευμένο μέσα στο φορολογικό έτος
  • Να έχει γίνει δεδουλευμένο μέσα στο φορολογικό έτος

Με άλλα λόγια το εισόδημα αποκτάται στον χρόνο που υπάρχει υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών όπως αποδείξεις, τιμολόγια κλπ (ΠΟΛ 1223/2015).

Χρόνος φορολογίας επιχορηγήσεων

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει για αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης τους. Το δικαίωμα αυτό αποκτάται κατά το έτος οριστικής έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και γίνεται ο ανάλογος φορολογικός χειρισμός (Υπ. Οικ. 1223/2015)

Επιχειρηματική συναλλαγή

Σύμφωνα με τον νόμο ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη του κέρδους. Οι συναλλαγές μπορεί να είναι συμπτωματικές ή συστηματικές. Κάθε τρεις συναλλαγές που γίνονται μέσα σε ένα εξάμηνο θεωρούνται συστηματική ενέργεια πράξεων (άρθρο 21 ν. 4172/2013)

Παροχή πέραν του έτους

Όταν μία παρεχόμενη υπηρεσία δεν ολοκληρώνεται μέσα στην χρήση αλλά διαρκεί περισσότερα από μία χρήση το έσοδο από την υπηρεσία αυτή θεωρείται εισόδημα της χρήσης που ολοκληρώνεται η υπηρεσία και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το δημόσιο (ΠΟΛ 1223/2015).

Συναλλαγές με ακίνητα

Ειδικά για τα ακίνητα, οι τρεις συναλλαγές για να θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων, πρέπει να έχουν γίνει μέσα σε δύο χρόνια (άρθρο 21 ν. 4172/2013)

Πώληση περιουσίας

Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα η πράξη: Πώληση περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτηθεί από κληρονομιά ή με χαριστική αιτία από συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 χρόνια (άρθρο 115 ν. 4549/2018)

Έσοδα από ενοίκια , τόκους Ν.Π.

΄Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα θεωρούνται ότι είναι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται σε αυτήν την κατηγορία εισοδήματος. Τέτοια έσοδα μπορεί να προέρχονται από ενοίκια, τόκους, από πώληση μετοχών κλπ. (άρθρο 47 ν 4172/2013).

Προείσπραξη εσόδων

Όταν προεισπράττονται έσοδα στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτά δεν φορολογούνται στο φορολογικό έτος που προ εισπράχθηκαν, αλλά στο έτος που πραγματικά ανήκουν.

  • Παράδειγμα: ; έστω ότι μία επιχείρηση εισπράττει μία προκαταβολή μέσα στο έτος 2019 για την πώληση. Αυτά δεν φορολογούνται στο φορολογικό έτος που προ εισπράχθηκαν αλλά στο φορολογικό έτος που ανήκουν.

Κοινόχρηστα οχήματα επιχείρησης

Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τα οχήματα που ανήκουν στην επιχείρηση, δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο (υπάλληλο της εταιρείας). Αντίθετα είναι κοινόχρηστα και χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό για της ανάγκες της εταιρείας (Υπ. Οικ. 1017521/1-2-2018).

Αποζημίωση για θεομηνίες

Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού φορείς που πλήττονται από θεομηνίες, εκτός σεισμών δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (Άρθρο 36 Ν. 2459/1997, άρθρο 9 ν. 4664/2020).

Υπεραξία συγχωνευόμενων επιχειρήσεων

Η υπεραξία που διαπιστώνεται από τη  απογραφή των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων εμφανίζεται σε ειδικούς λογαριασμούς και φορολογείται κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας. Στην περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με τον νόμο 1297/1972, το ποσό της υπεραξίας δεν φορολογείται κατά το χρονικό διάστημα που γίνεται η μείωση κεφαλαίου, επειδή δεν γίνεται η διάλυση της εταιρείας (Ε 2181/2019 ΑΑΔΕ)

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Υπουργείο οικονομικών