Φορολογία εισοδημάτων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

(άρθρα 3 και 4 Ν. 4172/13)

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, δηλαδή για το παγκόσμιο εισόδημά του μέσα στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος (ημερολογιακό έτος) που αποκτάται το εισόδημα αυτό (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4172/13). Κατ’ εξαίρεση, το φυσικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε γραφείο του Α.Ν. 89/67 στην Ελλάδα, υποβάλλει ατομική δήλωση και δηλώνει για να φορολογηθεί στην Ελλάδα μόνο το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4172/13). Φορολογία εισοδημάτων φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Ποια φυσικά πρόσωπα ου δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλά­δα, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα

Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλά­δα, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος (ημερολογιακό έτος) που αποκτάται το εισόδημα αυτό (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4172/13).

Πότε ένα φυσικό πρόσωπο φορολογήται στη Ελλάδα

Τό φυσικό πρόσωπο θεωρείται ως “φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας”, οπότε και υποβάλλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να φορολογηθεί στην Ελλάδα, στις εξής περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 4172/13):

 1. όταν έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς και οι­κονομικούς δεσμούς του ή
 2. όταν είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

Πότε Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο ότι είναι φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας

Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο ότι είναι φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας (από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην Ελλάδα) και υποβάλλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να φορολογηθεί στην Ελλάδα

 • όταν βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα πάνω από 183 ημέρες το έτος, αθροιστικά,
 • στη διάρκεια οποιοσδήποτε 12μη- νης περιόδου (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 4172/13).
 • Φυσικά τα παραπάνω δεν ισχύουν για εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων σ’ αυτό το χρονικό διάστημα και των τυχόν σύντομων διαστημάτων παραμονής τους στο εξωτερικό (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 4172/13).

Διευκρινίσεις – Επισημάνσεις για τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4172/13

 • Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

υπόκεινται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά τους που προκύπτει μόνο στην Ελλάδα και το αποκτούν μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4172/13, Εγκ. ΔΕΑΦΑ 1036150/2.3.16).

Περιπτώσεις κατοίκων εργαζομένων στο εξωτερικό

 • Παράδειγμα: α) Ο “Α” εργάζεται στην Γερμανία για ολόκληρο το έτος 2020, ενώ ηγυναίκα του και τα δύο ανήλικα παιδιά του παραμένουν στην Ελλάδα.
 • Στην περίπτωση αυτή, ο “Α” δεν θεωρείται κάτοικος εξωτερικού, διότι διατηρεί προσωπικούς δεσμούς στην Ελλάδα. Οπότε, το εισόδημά του από την Γερμανία δηλώνεται και στην ατομική του δήλωση (έντυπο Ε1) που υποβάλλεται στην Ελλάδα, και ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ιταλία συμψηφίζεται με τον αντίστοιχο φόρο της Ελλάδας και το ανώτερο μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το συγκεκριμένο αυτό εισόδημα στην Ελλάδα.

β) Φυσικά, αν ο “Α” κατοικεί μαζί με την οικογένειά του στην Γερμανία (και το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή κατοικεί στην Γερμανία, μπορεί να το αποδείξει), τότε θεωρείται ως “κά­τοικος εξωτερικού” και τα εισοδήματά του από την Γερμανία δεν δηλώνονται στην Ελλάδα.

Πότε οι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

 • Οι κάτοικοι του εξωτερικού υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με βάση την κλίμακα της σελίδας 29, ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδας. Επίσης, δεν προκύ­πτει για τους κατοίκους του εξωτερικού αντικειμενική δαπάνη με βάση τη δευτερεύουσα κατοικία κ.τ.λ. (άρθρο 33 η Ν. 4174/13, βλ.).
 • Ως “τόπος” που προκύπτει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η χώρα εκείνη στην οποία ο μισθωτός (εργάτης ή υπάλληλος) παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται η έδρα του εργοδότη και ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται η κατοικία του εργαζομένου και από τον τόπο που καταβάλλονται οι αμοιβές (ΔΕΑΦΑ 1058536/30.4.15, Στ. Ε. 1297/78).
 • Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (Στ. Ε 1215/1.6.2017).
 • Βλέπε διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό στην πολ. 1201/6.12.2017 και έγγραφο 1172275/20.11.2017.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.