Φορολογία Αγοράς κινήτών πραγμάτων μεγάλης αξίας

Κινητά πράγματα μεγάλη: αξία: είναι αυτά που η αξία του: είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται κοσμήματα, πίνακες, κοσμήματα, γούνες, κλπ.

Φορολογία Αγοράς κινήτών πραγμάτων μεγάλης αξίας άνω των 10.000 πρέπει να υπάρχει κατάσταση στην οποία συμπληρώνονται τα κινητά είδη που αγο­ράσθηκαν.

  • Τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή
  • Τον τρόπο: πληρωμής και
  • φωτοτυπία του φορολογικού στοιχείου που εκδόθηκε (απόδειξη  ή το τιμολογίο).

Όταν η αξία κάθε πράγματος που αγοράσθηκε είναι μικρότερη από 10.000 ευρώ ένω τα πράγματα που αγοράσθηκαν αποτε­λούν ενιαίο σύνολο. Για τον υπολογισμό της αξία λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων εφόσον ξεπερνά τι: 10.000 ευρώ. (άρθρο 32 ν. 4172/2013).

Αγορά πάγιου εξοπλισμού

Υπάρχει απαλλαγή του τεκμηρίου για την αγορά πάγιου εξο­πλισμού επαγγελματική: χρήση:, από πρόσωπα που ασκούν εμπορική (ατομική) επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέ­ριο επάγγελμα (ΠΟΑ 1076/2015, A 1070/2020 ΑΑΔΕ).

Δόσεις αγορών προηγουμένων ετών

Αγορά  επιχειρήσεων, μεριδίων, χρεογράφων κ.λ.π.

Ποσά που καταβλήθηκαν για αγορά επιχειρή­σεων, εταιρικών μεριδίων, χρεογράφων γενικά και οι καταβολές: για ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος: που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.

Ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια

Κατά τη λήξη των επενδυτικών συμβολαίων ή την πρόωρη εξαγορά του:, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμη­ρίου, το μέρος: του επιστραφέντος: υπενδεδυμένου κεφαλαίου που αναλογεί σε κεφάλαιο που καταβλήθηκε μετά την 1-1- 2018 και συνεπώς: να αναγραφεί στου: κωδικού: 781-782 (όπου αναγράφονται ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια).

Σημειώνεται ότι, για την κάλυψη τεκμηρίων, μπορούν να χρη­σιμοποιηθούν μόνο ποσά που επιστράφηκαν, τα οποία αποτε­λούσαν τεκμήρια αγορά:, περιουσιακών στοιχείων και είχαν συμπληρωθεί στη δήλωση όταν καταβλήθηκαν (άρθρο 115 ν. 4549/2018, A 1070/2020 ΑΑΔΕ).

Σύσταση επιχειρήσεων

Αποτελούν τεκμήριο τα χρηματικά ποσά που καταβάλλο­νται για τη σύσταση επιχείρηση: που λειτουργεί ατομικά ή με τη μορφή τη: Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε. κλπ. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για σύσταση (αρχικό κεφάλαιο) είτε για την αύξηση κεφαλαίου από κάθε ένα μέλος: τη: κοινοπραξία: καθώς: και τα δάνεια, προσωρινέ: διευκολύνσεις: κλπ. αποτελούν τεκμή­ριο για το κάθε μέλος: που καταβάλλει τα ποσά αυτά.

Τα ποσά αυτά που καταβλήθηκαν μέσα στο 2019 πρέπει να συμπληρωθούν στη δήλωση.

Τεκμήριο η ατομική επιχείρηση

Αποτελούν τεκμήριο τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομική: επιχείρησης. Τεκμήριο αποτελούν και τα ποσά που καταβάλλονται για την αύξηση του κεφαλαίου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της ατομική: επιχείρηση: (ΠΟΑ 1076/2015).

Αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων

Αποτελεί τεκμήριο η δαπάνη που καταβάλλεται για την αύξηση κεφαλαίου ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε. κλπ. κοι­νωνίας ή κοινοπραξίας ή αστική: εταιρείας.

Αγορά εταιρικών μεριδίων

Αποτελεί τεκμήριο το τίμημα που καταβάλλεται για την αγορά εταιρικών μεριδίων οποιοσδήποτε νομική: μορφή: (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.κλπ.). Τα ποσά που καταβλήθηκαν πρέπει να γραφτούν στη δήλωση.

Αγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

Η αγορά μεριδίων από αμοιβαία κεφάλαια ίου εσωτερικού ή του εξωτερικού αποτελούν τεκμήριο από 1-1-2014 και μετά και πρέπει να δηλωθούν οτην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδή­ματος στο έτος που γίνεται η δαπάνη της αγοράς τους.

Έντοκα γραμμάτια και χρεόγραφα με τεκμήριο

Αποτελούν τεκμήριο από 1-1-2014 και μετά, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την αγορά χρεογράφων γενικά. Διευκρι­νίζεται ότι στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαί­ρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστή­ρια και στις αγορές (ΠΟΑ 1076/2015).

Προθεσμιακέδ καταθέσει, REPOS χωρίς τεκμήριο

Οι προθεσμιακές καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν αποτελούν τεκμήριο για αυτόν που τις έχει και δεν προστίθενται με τυχόν άλλα τεκμήρια για τον προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και για τις συμφωνίες επαναγοράς (τερος) οι οποίες δεν αποτελούν τεκμήριο.

Ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια

Υπάγονται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις αγορές χρεογράφων, οι καταβολές που γίνονται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν, καθώς τα προϊόντα αυτά είναι παρόμοια με την αγορά και επένδυση χρεογράφων, τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο (άρθρο 115 ν. 4549/2018, ΠΟΑ 1147/2018).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

 

 

 

 

Ο λογιστής σας on-line

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Δείτε περισσότερα

Φυσικά Πρόσωπα

Φυσικά Πρόσωπα

Δείτε περισσότερα