Υποχρεώσεις που Απορρέουν από την Δημιουργία και Διαχείριση μιας ΚοινΣΕπ.

Κάθε Επιχειρηματικός Φορέας μετά τις ορισμένες διαδικασίες Ίδρυσης του έχει και κάποιες Υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί μέσα στο Νομικό Πλαίσιο που εντάσσεται όσον αφορά το Εργατικό Πλαίσιο. Το Φορολογικό Πλαίσιο και κάθε άλλο εξειδικευμένο ανάλογα την Νομική Μορφή που έχει.

Οι Πρώτες Υποχρεώσεις μετά την Έγκριση του Καταστατικού της Είναι οι Παρακάτω. Όπως και Άλλες Υποχρεώσεις σε Ετήσια Βάση η ακόμα και Περιστασιακά για άλλες Ανάγκες που μπορεί να υπάρξουν κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.

Ήδη από τα πρώτα άρθρα του Νόμου 4430/16 διαβάζουμε τα παρακάτω

Νόμος 4430/16 Άρθρο 16 παρ.1 Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. 1.Η Κοιν.Σ.Επ. καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και τον ετήσιο ισολογισμό ή Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση των μελών της.

Νόμος 4430/16 Άρθρο 16 παρ.8.Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία, την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Νόμος 4430/16 Άρθρο 19 Γενική Συνέλευση παρ1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα μέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ημερών.

Αριθ. 61621/Δ5.2643 Άρθρο 11 Εξέταση αίτησης εγγραφής {link}

Άρθρο 11 Εξέταση αίτησης εγγραφής

7. Ο Φορέας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει μέσω της πλατφόρμας τα εξής δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ
β) το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων με περίοδο αναφοράς έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ειδικά, για τις εγγραφές που πραγματοποιούνται τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες του έτους, η περίοδος αναφοράς εκτείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους.
γ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής, (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν.Εργ.), εκτός εάν αυτή έχει οριστεί απευθείας από το Καταστατικό και
δ) Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν.Εργ.) για συγκρότησή της σε σώμα.

Άρθρο 13 Τροποποίηση Στοιχείων των Φορέων

1. Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και μετά από έγκριση του Τμήματος Μητρώου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού, και
β) αλλαγή της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής (Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (Συν.Εργ.).

Άρθρο 16 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Μητρώο- Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αλλά και της παρούσης, κάθε Φορέας υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από το Τμήμα Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, αλλαγής της σύνθεσης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και να ενημερώνει το Μητρώο, χωρίς υποχρέωση έγκρισης, σε περίπτωση αλλαγής λοιπών στοιχείων της επιχείρησης.

2. Ο Φορέας υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς με κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300% του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’, του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/ 24-11-2014).

3. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών του Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων του Φορέα Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων του Φορέα, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως του Φορέα για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών πραγματοποιείται σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

4. Οι Φορείς υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στοιχεία για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014) .

5. Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τις Οικονομικές της καταστάσεις και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονική αίτηση καταχώρησης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, με βάση ειδικό πρότυπο έντυπο.


Καταστατικό Σύστασης ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.


Άλλες Υποχρεώσεις σχετικά με την Απασχόληση Μελών και Μη Μελών

Μεγάλη Προσοχή πρέπει να δοθεί στο θέμα αυτό καθώς υπάρχουν ήδη παραβιάσεις του με ολέθριες συνέπειες δηλαδή την διαγραφή του Φορέα στον Πρώτο Ετήσιο Απολογισμό που θα κατατεθεί και θα διαπιστωθεί η παραβίαση του.

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.


Άλλες Υποχρεώσεις που αφορούν Φορολογικά Θέματα Είναι οι Παρακάτω

Υποβολή ανά ορισμένο χρονικό διάστημα του Δελτίου απόδοσης ΦΠΑ άσχετα αν υπάρχει εμπορική Δραστηριότητα η όχι καθώς κάθε καθυστέρηση επιβαρύνεται με πρόστιμο της τάξεως των 100 Ευρώ

Υποβολή Ετήσιας Φορολογικής Δήλωσης αρχικά ακόμα και αν η απόδοση ΑΦΜ έχει γίνει έστω και για λίγες ημέρες στο τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται Επακριβώς όλες οι Υποχρεώσεις που έχει θέσει τόσο ο νόμος όσο η Απόφαση Σύστασης του Μητρώου αλλά και το Καταστατικό Σύστασης που έχει υπογραφεί από τα μέλη του Φορέα