Τι είναι το τεκμήριο του αυτοκινήτου

Για τα αυτοκίνητα υπάρχουν δύο τεκμήρια.

 • Το τεκμήριο αγοράς.
 • Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας (αντικειμενική δαπάνη).

Επειδή σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα έχουν τεκμήριο, για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα τεκμήρια των αυτοκινήτων θα αναφέρουμε αναλυτικότερα.

Το τεκμήριο αγοράς του αυτοκινήτου

Τεκμήριο αγοράς είναι τα χρήματα που πραγματικά πληρώνει ο φορολογούμενος για το αυτοκίνητο. Τότε θα το υπολογίσουμε μία μόνο φορά κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Αν έγινε η αγορά και η εξόφληση,

 • τότε το τεκμή­ριο αγοράς θα το υπολογίσουμε ολόκληρο μέσα στη χρήση που έγινε η αγορά,
 • διαφορετικά θα υπολογίσουμε το μέρος του ποσού που πληρώσαμε για την αγορά του.

Το τεκμήριο συντήρησής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

Σε αντίθεση με το τεκμήριο αγοράς που θα το εφαρμόσουμε μία μόνο φορά, το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας (αντικειμενική δαπάνη)

 • Βαρύνει τον κάτοχο του κάθε χρόνο εφόσον δεν έχουν καταθέσει πινακίδες.
 • Σημειώνουμε ότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα έχουν τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας.

Ποιον βαρύνει το τεκμήριο του αυτοκινήτου

Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας των επιβατικών, των μικτής χρήσης και των τύπου JEEP αυτοκινήτων τότε αυτό:

 • Βαραίνει τους κυρίους ή κατόχους των αυτοκινήτων.

Αυτοκίνητο με ξένους αριθμούς

Η συντήρηση και η κυκλοφορία επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων βαραίνει και για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους

 • αυτοκίνητα με ξένους αριθ­μούς κυκλοφορίας, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα (ΔΕΔ 1940/14-12-2018).
Ο λογιστής σας online

Αν το αυτοκίνητο ανήκει σε εταιρία

Αν τα επιβατικά αυτοκίνητα ανήκουν σε εταιρία και έχουν τεκ­μήριο, το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας βαραίνει:

 • Για την Ομόρρυθμη Εταιρεία (O.E.) στους εταίρους που συμμετέχουν.
 • Στην Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) μόνο στους ομόρρυθμους εταίρους.
 • Για την (Ε.Π.Ε.) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Στο δια­χειριστή που είναι ταυτόχρονα και εταίρος. Στους εταίρους εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. δεν είναι και εταίρος.
 • Στην Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) στους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους διοικητές.

Οταν ανήκει σε ατομική επιχείρηση

Όταν ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία τα χρησιμοποιεί η ατομικής επιχείρησης από τους ιδιοκτήτες τους, για να υπολογισθεί η τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης και κυκλοφορίας λαμβάνουμε υπόψη όλα τα αυτοκίνητα.

Εξαίρεση υπάρχει για τις σχολές οδηγών και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, για τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη μόνο το αυτοκίνητο που έχει το μεγαλύτερο τεκμήριο (ΠΟΑ 1076/2015).

Όταν ανήκει στην Ο.Ε.

Όταν ιδιωτικά επιβατικά ΙΧ τα χρησιμοποιεί η ομόρρυθμη εταιρεία για τις ανάγκες της το ετήσιο τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας το μοιράζουμε μεταξύ των εταίρων ανάλογα με το ποσοστό που συμ­μετέχουν στην εταιρεία.

Το ετήσιο τεκμήριο που αναλογεί σε κάθε έναν εταίρο δεν μπο­ρεί να είναι υψηλότερο από το τεκμήριο του αυτοκινήτου με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

Το ίδιο ισχύει και για τις κοινοπραξίες, τις κοινωνίες, τις αστικές εταιρίες.

Όταν ανήκει στην Ετερόρρυθμη εταιρεία

Όταν ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα ανήκουν σε ετερόρρυθμη εταιρεία το ετήσιο τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας μοι­ράζεται μόνο μεταξύ των ομόρρυθμων εταίρων ανάλογα με το ποσοστό που συμμετέχουν στην εταιρεία.

Για τους ετερόρρυθμους εταίρους δεν υπολογίζεται τεκμή­ριο από τα αυτοκίνητα που ανήκουν στην εταιρεία. Το τεκμήριο που αναλογεί σε κάθε έναν ομόρρυθμο εταίρο δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το τεκμήριο του αυτοκινήτου με το μεγαλύ­τερο τεκμήριο (ΠΟΛ 1076/2015).

Όταν ανήκει στην Ε.Π.Ε.

Όταν ιδιωτικά επιβατικά ΙΧ ανήκουν σε Εταιρεία Περι­ορισμένης Ευθύνης το ετήσιο τεκμήριο συντήρησης και κυκλο­φορίας το μοιραζουμε μεταξύ των φυσικών προσώπων που είναι

συγχρόνως διαχειριστές και εταίροι, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Αν κανείς διαχειριστής δεν είναι και εταίρος συγχρόνως, τότε το ετήσιο τεκμήριο των επιβατικών αυτοκινήτων, μοιράζεται στους εταίρους φυσικά πρόσωπα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ε.Π.Ε.

Το ετήσιο τεκμήριο που αναλογεί σε κάθε έναν εταίρο, δεν μπο­ρεί να είναι υψηλότερο από το τεκμήριο του αυτοκινήτου με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

Όταν ανήκει στην Α.Ε.

Όταν ιδιωτικά επιβατικά ΙΧ ανήκουν σε Ανώνυμη Εταιρεία το ετήσιο τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας μοι­ράζεται στους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους, τους εντεταλμένους συμβούλους και τους διοικητές, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά ασκούν πραγματική διοίκηση. Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δεν βαρύνετε με τεκμήριο.

Το ετήσιο τεκμήριο που αναλογεί σε κάθε έναν από αυτούς, δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το τεκμήριο του αυτοκινήτου με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

Όταν ανήκει σε Ο.Ε., Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. κλπ. με εταίρους νομικά πρόσωπα

Η τεκμαρτή δαπάνη των ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων που ανήκουν σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., αστική εταιρία, κοινωνία ή κοινο­πραξία στην οποία εταίροι είναι νομικά πρόσωπα υπολογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των φυσικών προσώπων που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα (ΠΟΛ 1076/2015).

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.