Τα στοιχεία που ανεβαίνουν στο mydata

Τι στέλνουν όλες οι επιχειρήσεις:

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να στέλνουν τους χαρακτηρι­σμούς όλων των συναλλαγών που κάνουν. Επίσης και τις λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης που τις αφορούν στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑΔΕ mydata. Αυτά είνα τα στοιχεία που ανεβαίνουν στο mydata

Τι στέλνει ο εκδότης των στοιχείων στο mydata

Η επιχείρηση – εκδότης των παραστατικών υποχρεώνεται να στέλνει τις περιλήψεις όλων των παραστατικών που εκδίδει προς τους πελάτες του.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να στέλνει τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί προς επαγγελματίες, Πάνω σε αυτά γράφονται τα στοιχεία τακτοποίησης των πελατών του. Κατά κύριο λόγο είναι τα τιμολόγια πώλησης (αντικριζόμενα παραστατικά Β2Β, B2G).

Επιπλέον στέλνει τα παραστατικά που εκδόθηκαν για λιανικές πωλήσεις προς ιδιώτες του εσωτερικού ή του εξωτερικού και πάνω σε αυτά δεν γράφονται τα στοιχεία τακτοποίησης τους (μη αντικριζόμενα παραστατικά -B2C).

Τι γίνεται όταν σταλούν τα στοιχεία στο mydata

Όταν γίνει η αποστολή της περίληψης (σύνοψης) των αντικριζόμενων στοιχείων από τον εκδότη τους γίνεται αυτόματη ενημέ­ρωση των εσόδων των δικών του ηλεκτρονικών βιβλίων (του έκδοτη-πωλητή) και συγχρόνως ενημερώνονται αυτόματα τα έξοδα των ηλεκτρονικών βιβλίων του πελάτη του στην Ελλάδα (του πελάτη-αγοραστή).

Τι κάνει ο λήπτης

Όταν ο εκδότης (πωλητής) των αντικριζόμενων παραστατικών (στοιχείων) είναι συνεπής και τα στείλει (τα διαβιβάσει) σωστά, ο λήπτης (αγοραστής) δεν χρειάζεται να στείλει τα παραστα­τικά. Αν η αποστολή των στοιχείων γίνει σωστά από τον εκδότη τους, θα ενημερωθούν αυτόματα τα ηλεκτρονικά βιβλία και των δύο, του πωλητή και του αγοραστή.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση eLogistirio Δωρεάν δοκιμή 7 ημέρες . Το eLogistirio είναι πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση στό MyData Online

Τι στέλνει ο λήπτης των παραστατικών

Η επιχείρηση-λήπτης στέλνει την περίληψη (σύνοψη) των

παραστατικών που λαμβάνει μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • Των παραστατικών των εξόδων που εκδίδονται από υπόχρε­ους σε τήρηση ΕΛΠ και αφορούν στοιχεία λιανικής.
 • Των στοιχείων που έχουν παραληφθεί και εκδόθηκαν από αυτούς που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν ΕΛΠ, όπως είναι οι ιδιώτες, κλπ.
 • Των στοιχείων που έχουν παραληφθεί από τον εκδότη – πωλητή του εξωτερικού.
 • Των παραστατικών των εξόδων από εκδότες που τηρούν τα ΕΛΠ και υποχρεούνται να στέλνουν την περίληψη των παραστατικών, αλλά όμως παραλείψανε να τα στείλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται.

Συνέπειες για τον εκδότη

Όταν ο εκδότης των αντικριζόμενων παραστατικών ενώ έχει υποχρέωση να στείλει την περίληψη των στοιχείων, παραλεί­πει να τα στείλει και τα στέλνει ο λήπτης-αγοραστής, υπάρχει ασυμφωνία των ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη και του λήπτη, όσων αφορά τις μεταξύ τους πράξεις. Αυτή η ασυμφωνία είναι σημαντικός λόγος για να γίνει φορολογικός έλεγχος στον εκδότη των στοιχείων (τον πωλητή). Ο λήπτης που τα έστειλε, έχει ενερ­γήσει σωστά και δεν έχει κάποιο φορολογικό πρόβλημα.

Τι άλλο στέλνει

Ο λήπτης των μη αντικριζόμενων παραστατικών (κυρίως ο αγοραστής) υποχρεώνεται να στέλνει τις περιλήψεις (συνόψεις) των παραστατικών που έχει λάβει για έξοδα που έχει κάνει (αγο­ρές) και για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τι γίνεται όταν σταλούν

Όταν γίνει η αποστολή της περίληψης (σύνοψης) των στοιχείων από το λήπτη τους (αγοραστή) γίνεται αυτόματη ενημέρωση των εξό­δων των δικών του ηλεκτρονικών βιβλίων (του λήπτη-αγοραστή).

Τι περιλαμβάνει to αναλυτικό βιβλίο

Στο αναλυτικό βιβλίο περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα των παραστατικών που είναι τυποποιημένα και πιο συγκεκριμένα.

 • Οι στήλες σύνοψηε των παραστατικών εσόδων και εξόδων.
 • Οι στήλες χαρακτηρισμού των συναλλαγών.
 • Οι στήλες που χρειάζονται για την προ-συμπλήρωση των δηλώσεων
 • Οι στήλες για τη συμφωνία των λογιστικών αρχείων των επι­χειρήσεων με το αναλυτικό βιβλίο.

Στο αναλυτικό βιβλίο γίνονται και οι εγγραφέε τακτοποίησηε για να προσδιοριστεί το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε χρήσης.

Τι περιλαμβάνει το συνοπτικό Βιβλίο

Μετά την ενημέρωση του αναλυτικού βιβλίου ενημερώνεται αυτόματα και το συνοπτικό βιβλίο. Σ’ αυτό εμφανίζονται συγκε­ντρωτικά τα αποτελέσματα τηε επιχείρησηε σε μηνιαία και ετήσια βάση όσον αφορά:

 • Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν με το φόρο που προκύπτει μετά την εκκαθάριση.
 • Τις εκροές – εισροές Φ.Π.Α. με το φόρο που προκύπτει (χρε­ωστικό – πιστωτικό).
 • Τους φόρους παρακράτησης.
 • Τους λοιπούς
 • Τα τέλη χαρτοσήμου.
 • Τα λοιπά τέλη.
 • Τις κρατήσεις.

Για ποια παραστατικά έγιναν τυποποιήση

Έχουν γίνει τυποποιήση για 17 παραστατικά και πιο συγ­κεκριμένα για:

 • τιμολόγιο πώλησης,
 • τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,
 • τίτλο κτήσης,
 • (για μελλοντική χρήση -ανενεργό),
 • πιστωτικό τιμολόγιο,
 • στοιχείο αυτοπαράδοσης – ιδιοχρησιμοποίησης,
 • συμβόλαιο έσοδο,
 • ειδικό στοιχείο (έσοδο)-απόδειξη είσπραξης,
 • παραστατικό διακίνησης (μελλοντική χρήση -ανενεργό),
 • παραστατικό διακίνησης -ποσοτικής παραλαβής (μελλοντική χρήση -ανενεργό),
 • παραστατικά λιανικής,
 • (για μελλοντική χρήση -ανενεργό),
 • λήψη παραστατικών λιανικής,
 • παραστατικά εξαιρούμενων οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής,
 • συμβόλαιο έξοδο,
 • ειδικό στοιχείο (έξοδο)-απόδειξη πληρωμής,
 • εγγραφές οντότητας.

Τα στοιχεία που ανεβαίνουν στο mydata

Ηλεκτρονική τιμολόγηση eLogistirio Δωρεάν δοκιμή 7 ημέρες . Το eLogistirio είναι πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση στό MyData Online

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης υλοποιήθηκε από την timologic

Timologic – Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Mydata της επιχείρησής σας

Δημιουργήστε τιμολόγια, εύκολα και γρήγορα. Μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, σας παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την διαχείρηση των παραστατικών σας με απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.