Πώς δεν θα φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια

Ενοίκια τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, είναι δυνατόν να μην φορολογηθούν από τον δικαιούχο, είναι δυνατόν να μην φορολογηθούν.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν είναι να έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία. Τονίζεται ότι καταργήθηκε και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα της εκχώρησης στο Δημόσιο.

Ποια είναι η διαδικασία

Τα εισοδήματα  που αποκτώνται από 01-01-2015 και μετά, από την ενοικίαση  ακίνητης περιουσίας τα οποία:

 • Δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο
 • Δεν υπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του

Εφόσον έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή

 • Διαταγή πληρωμής
 • Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου
 • Δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης ενοικίων
 • Έχει ασκηθεί στον ενοικιαστή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης ενοικίων.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει η δικαστική διαδικασία να την γνωστοποιήσουμε εγκαίρως στην εφορία.

Ειδικά στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί για την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών

 • Αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή.

Αν δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία

Προσοχή: Αν δεν έχει γίνει η πιο πάνω διαδικασία, τα ανείσπρακτα ενοίκια συμπληρώνονται στην δήλωση και φορολογούνται κανονικά.

Πότε πρέπει να έχει γίνει η διαδικασία

Η δικαστική διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω πρέπει να έχει γίνει μέχρι την προθεσμία υποβολής

Απαραίτητη προϋπόθεση

Πότε πρέπει να πάμε τα δικαιολογητικά

Τ α δικαιολογητικά για την δικαστική διαδικασία που έχουμε κάνει πρέπει να τα πάμε στην εφορία πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Που δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια

Τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλώνονται στην στο Ε1 στους κωδικούς 125-126 στον πίνακα 4.Δ.2.

Ποια είναι τα βήματα συνοπτικά

 1. Δικαστική διαδικασία
 2. Καταχώρηση δικαστικών ενεργειών στην εφορία
 3. Συμπλήρωση στο Ε2 των ανείσπρακτων ενοικίων και υποβολή
 4. Αυτόματη μεταφορά στο Ε1 μετά την υποβολή του Ε2

Ανείσπρακτα που εισπράχθηκαν το 2020

Τα ανείσπρακτα ενοίκια που δηλώθηκαν σε προηγούμενες δηλώσεις και εισπράχθηκαν μέσα στο 2020 δηλώνονται με τα συνολικά ποσά, Δηλώνονται στις αντίστοιχες στήλες του Ε2 και μετά την οριστική υποβολή του Ε2 μεταφέρονται στο έντυπο Ε1.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Για να δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης νοικιασμένου ακινήτου μέχρι την εκτέλεση της. Εάν λάβει χώρα μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το διάστημα αυτό τα ενοίκια δεν έχουν εισπραχθεί.

Αναδρομικά ενοίκια από ακίνητα

Όταν εισπράττονται  αναδρομικά ενοίκια από ακίνητα με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ως χρόνος απόκτησης τους θεωρείται:

Ο χρόνος ο οποίος ανάγονται και όχι ο χρόνος είσπραξης  τους. (ΠΟΛ 1069/2015)

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Πώς δεν θα φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια