Πως γίνεται η υποβολή μισθωτηρίων ακινήτων

Οι εκμισθωτές ακινήτων (σπίτια, οικόπεδα κλπ.) από την 1-1-2014 και μετά δηλώ­νουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών ενοικιάσεων μέσω ίντερνετ. Τα μισθωτήρια τα υποβάλλει ο εκμισθωτής. Σε περίπτωση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων η δήλωση των πληροφοριακών στοι­χείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας τα υποβάλλει ο δια­χειριστής.

Σε περίπτωση γεωργικών ακινήτων (χωραφιών κλπ.) ο εκμισθωτής έχει την δυνατότητα να μην υποβάλλει μισθωτήριο εφόσον το ενοί­κιο δεν είναι μεγαλύτερο από 80 ευρώ το μήνα (ΠΟΛ 1162/2018).

Ημερομηνία υποβολής μισθωτηρίων

Υποχρεωτικά μέσω internet υποβάλλει ο εκμισθωτής τα συμφωνητικά ενοικίασης ακινήτων. Την υποβολή την κάνει ο εκμισθωτής (ιδιο­κτήτη) ή ο διαχειριστή μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη της ενοικίασης.

Ενοικιαστής έχει πρόστιμο?

Δεν του καταλογίζεται οποιοδήποτε πρόστιμο του ενοικιαστή για μη αποδοχή των δηλωθέντων πληροφορι­ακών στοιχείων ενοικίασης (ΠΟλ 1162/2018).

Όταν ο ενοικιαστής είναι αλλοδαπός

Αναφορικά με την ενοικίαση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια ενοικίασης έως 3 μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών:

Διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του ενοικιαστή. Καταχωρείται όμως ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης. Επίσης, δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του ενοι­κιαστή σε περιπτώσεις εξάμηνης ενοικίασης σε αλλοδαπούς φοι­τητές με το πρόγραμμα ERASMUS (ΠΟΛ 1230/2015).

Τι κάνουμε στην περίπτωση λύσης μίσθωσης

Όταν λυθεί μία μίσθωση που ήδη υπάρχει, δεν χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια.

Κριτήριο είναι αν συμβάλλεται ο γονέας ή ο ίδιος ο φοιτητής. Εφόσον στο συμφωνητικό συμβάλλεται ο γονέας, τότε καταχω­ρούμε ως μισθωτή τον ΑΦΜ του γονέα. Αν συμβάλλεται ο φοιτη­τής καταχωρούμε ως μισθωτή το φοιτητή.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακινήτων (ΠΕΑ)

Πότε πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης:

  • Όταν έχει τελειώσει η κατασκευή του κτιρίου.
  • Όταν έχει τελειώσει η ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
  • Κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
  • Κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, (άρθρο 12 ν. 4122/2013).

Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, ο ιδιοκτήτης παραδίδει ον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή το ΠΕΑ.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται υποχρεωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί η έκδοσή του ακόμη και αν συμφωνήσουν διαφορε­τικά και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Σε κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρό­τερη από 50 τ.μ. η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεω­τική από 1-1-2016 και μετά.

Σε μη έκδοση ή σε παράβαση που αφορά το πιστοποιητικό επι­βάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου (άρθρα 11,12,20 ν. 4122/2013).

Υποχρέωση αναγραφής ΠΕΑ

Από 9-11-2015 και μετά, οι εκμισθωτές (ιδιοκτήτες) ακίνητης περιουσίας, για το ακίνητο που νοικιάζουν σε τρίτα πρόσωπα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ (Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) στην ηλεκτρονική εφαρμογή

«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr ή www.aade.gr) κατά την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της ενοικίασης.

Ο συμβολαιογράφος για την αγοραπωλησία ακινήτου μνημονεύει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλ­λου του ΠΕΑ.

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ 6εν ισχύει στην περίπτωση ανα­νέωσης μισθωτηρίων συμβολαίων, (άρθρο 58 ν.4342/2015).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.