Παροχή υπηρεσιών σε τρίτη χώρα και ΦΠΑ

B2B : Συναλλαγές παροχής υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων και ΦΠΑ.

Ο γενικός κανόνας είναι της φορολόγησης των υπηρεσιών στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών, στην περίπτωση που αυτός είναι υποκείμενος στο φόρο (άρθρο 14 § 2α Κώδικα ΦΠΑ). Δηλαδή υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο λήπτης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.

B2B: Για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτη χώρα από το ΦΠΑ Εξαιρούνται οι εξής υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες σχετικές με ακίνητο (φορολόγηση στον τόπο του ακινήτου), αρ. 14, παρ. 4 Κώδικα ΦΠΑ
 • μεταφορές προσώπων (φορολόγηση στον τόπο που πραγματοποιείται η μεταφορά ανάλογα με τις διανυθείσες αποστάσεις), αρ. 14, παρ. 5 Κώδικα ΦΠΑ
 • το δικαίωμα εισόδου σε καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, κλπ. εκδηλώσεις και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με την πρόσβαση (φορολόγηση στον τόπο εκτέλεσης), αρ. 14, παρ. 8 Κώδικα ΦΠΑ
 • υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (φορολόγηση στον τόπο πραγματοποίησης και σε περίπτωση ενδοκοινοτικών ταξιδίων μεταξύ Ελλάδος και άλλων κρατών μελών, φορολόγηση στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού), αρ. 14, παρ. 10 Κώδικα ΦΠΑ
 • μίσθωση μεταφορικών μέσων μέχρι τριάντα (30) ημέρες και προκειμένου περί πλοίων μέχρι ενενήντα (90) ημέρες (φορολόγηση στον τόπο που το μεταφορικό μέσο τίθεται στη διάθεση του πελάτη), αρ. 14, παρ. 1, περ. ε’ Κώδικα ΦΠΑ

B2C : Συναλλαγές παροχής υπηρεσιών μεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή (λιανικές συναλλαγές).

Ο γενικός κανόνας είναι της φορολόγησης των υπηρεσιών στον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες στην περίπτωση που αυτές πραγματοποιούνται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (άρθρο 14 § 2β Κώδικα ΦΠΑ). Εάν όμως οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

B2C: Για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτη χώρα από το ΦΠΑμεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή (λιανικές συναλλαγές) εξαιρούνται οι εξής υπηρεσίες:

Όλες οι εξαιρέσεις που αναφέρουμε παραπάνω στην περίπτωση B2B και επιπλέον :

 • υπηρεσίες μεσαζόντων (φορολόγηση στον τόπο που φορολογείται η κύρια υπηρεσία που αφορά η μεσολάβηση),
 • μεταφορά αγαθών (φορολόγηση ανάλογα με το διανυόμενο διάστημα) και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών φορολόγηση στον τόπο αναχώρησης,
 • παρεπόμενες της μεταφοράς υπηρεσίες (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται)
 • πραγματογνωμοσύνες και εργασίες επί κινητών αγαθών (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται),
 • πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες υπηρεσίες (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται οι εκδηλώσεις)
 • μίσθωση μεταφορικών μέσων, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση (φορολόγηση στον τόπο που ο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του)
 • μίσθωση σκαφών αναψυχής, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση (φορολόγηση στον τόπο όπου το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη όταν η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στον τόπο αυτό)
 • παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών (φορολόγηση στον τόπο του λήπτη ή στον τόπο του παρέχοντος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις– σχετ. άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4591/2019 – Α’ 19, με ισχύ από 1.1.2019).
 • οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα :

α) μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,

β) διαφημιστικές υπηρεσίες,

γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών,

δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο,

ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,

στ) διάθεση προσωπικού,

ζ) μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, με εξαίρεση όλα τα μεταφορικά μέσα,

η) παροχή πρόσβασης σε σύστημα φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή σε δίκτυο συνδεδεμένο με αυτό το σύστημα, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ή στα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και μεταφοράς ή διανομής μέσω των συστημάτων ή των δικτύων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές,

θ) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ι) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, εφόσον ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης (φορολόγηση στον τόπο του λήπτη).

Παράδειγμα παροχής υπηρεσιών σε τρίτη χώρα και ΦΠΑ:

 1. Έλληνας δικηγόρος παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτη κάτοικο Καναδά. Η υπηρεσία είναι συναλλαγή B2C που με βάση τον γενικό κανόνα θα έπρεπε να φορολογηθεί στο τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος, δηλαδή του δικηγόρου. Όμως ανήκει στις εξαιρέσεις (αρθρ.14 παρ.14) και θα φορολογηθεί στον τόπο του λήπτη. Ο δικηγόρος θα εκδώσει ΑΠΥ προς τον Καναδό ιδιώτη σημειώνοντας :<χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 14 Κώδικα ΦΠΑ».
 2. Αν οι υπηρεσίες του δικηγόρου παρέχονται προς επιχείρηση της τρίτης χώρας (συναλλαγή B2B) αυτές φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας, δηλαδή εκτός Ελλάδας.

Ο δικηγόρος θα εκδώσει ΤΠΥ προς την επιχείρηση της τρίτης χώρας σημειώνοντας :<χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 14 Κώδικα ΦΠΑ».

Αν όμως οι υπηρεσίες του εν λόγω δικηγόρου παρέχονται σε κάτοικο Καναδά ή άλλης τρίτης χώρας και έχουν σχέση με ακίνητο (πχ. συμβόλαια) που βρίσκεται στην Ελλάδα τότε η υπηρεσία του δικηγόρου φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης είναι υποκείμενος ή όχι στο φόρο και ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος θα επιβαρύνει με ΦΠΑ τον πελάτη του. Φορολόγηση στον τόπο του ακινήτου.

Παράδειγμα Παροχή υπηρεσιών σε τρίτη χώρα και ΦΠΑ

Ελληνική τεχνική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε αλλοδαπή επιχείρηση για μελέτη κατασκευή ακινήτου στο Μαρόκο. Είναι Β2Β συναλλαγή που ανήκει στις εξαιρέσεις του γενικού κανόνα (αρθρ. 14 παρ.4) και θα φορολογηθεί στον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο, δηλαδή στο Μαρόκο. Για την αμοιβή της θα εκδώσει τιμολόγιο με απαλλαγή ΦΠΑ.

 • Για τηλεπικοινωνιακές,
 • ραδιοτηλεοπτικές και
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες,

αυτές θα φορολογούνται πάντα στη χώρα που είναι εγκατεστημένος ο πελάτης-λήπτης . Για πελάτη (ιδιώτης) που δεν υπόκειται σε φορολογία, αυτή είναι η χώρα όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος, έχει μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως. Όταν ο πελάτης είναι επιχείρηση, αυτή είναι η χώρα όπου εδρεύει η επιχείρηση, ή έχει μόνιμες εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας