Παρακράτηση φόρου στο εξωτερικό

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που έχει  εισοδήματα από το  εξωτερικό δεν μπορεί να το φορολογηθεί δύο φορές για το ίδιο εισόδημα.

Όταν το εισόδημα προέρχεται από το εξωτερικό, ο φόρος που έχει καταβληθεί στο εξωτερικό συνήθως αφαιρείται από τον φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα για αυτό το συγκεκριμένο εισόδημα.

Η καταβολή του φόρου πρέπει να αποδεικνύεται από τα αντί­στοιχα δικαιολογητικά που ορίζονται από την ΠΟΛ 1026/2014.

Η μείωση του φόρου εισοδήματοε, κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στο εξωτερικό, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό του φόρου που αναλογεί για αυτό το συγκεκριμένο εισό­δημα στην Ελλάδα.

Αν ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερος από τον φόρο που αναλογεί για αυτό το συγκεκριμένο εισόδημα στην Ελλάδα, δεν γίνεται επιστροφή ή συμψηφι- σμόε του επιπλέον φόρου του εξωτερικού στο φορολογού­μενο (Α 1034/2022 ΑΑΔΕ).

Πότε δεν αφαιρείται ο φόρος που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό

Ο φόρος που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αφαιρείται, όταν υπάρχει διακρατική σύμβαση με το κράτος από το οποίο προέρχεται το εισόδημα, στην οποία σύμβαση ορίζεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα, απαλλάσ­σεται από φόρο στο εξωτερικό και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Ο φόρος έχει παρακρατηθεί αχρεωστήτως και ο φορολογούμενοs έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του στην αρμόδια αρχή του ξένου κράτους να του επιστραφεί (ΠΟΛ 1067/2015).

Συμψηφισμού εισφοράς αλληλεγγύης

Υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύηε και στο εισόδημα από το εξωτερικό  του φορολογικού κατοίκου Ελλάδοs, όταν αυτό το εισόδημα, έχει δικαίωμα να το φορολογήσει η Ελλάδα ή και η Ελλάδα.

Από τον φόρο εισοδήματοε και την εισφορά αλληλεγγύηε που αναλογεί στα εισοδήματα του εξωτερικού, αφαιρείται ο φόροε που πληρώθηκε στο εξωτερικό, όταν το εισόδημα προέρ­χεται από συγκεκριμένεε χώρεε. Οι χώρεs αυτέs αναφέρονται μία προε μία στην εγκύκλιο Ε 2147/2019 τηε ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι ο φόροw του εξωτερικού που θα αφαιρεθεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροs από τον φόρο και την εισφορά που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.

Αν η χώρα δεν αναφέρεται στην πιο πάνω εγκύκλιο, ο φόροε που πληρώθηκε στο εξωτερικό συμψηφίζεται (αφαιρείται) μόνο με τον φόρο εισοδήματοε και όχι με την εισφορά αλληλεγγύηε (Ε 2147/2019).

Έκπτωση φόρου εξωτερικού

Σε κάθε προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που υπολογίζεται βάσει φορολογικής δήλωσης, κατά τον υπολογισμό του φόρου, εκπίπτουν ο φόρος που ηαρακρατήθηκε, ο φόρος που προκαταβλήθηκε και ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό με τους ισχύο- ντες περιορισμούς στην περίπτωση του φόρου του εξωτερικού (Ε 2204/2019 ΑΑΔΕ).

Επιβολή επιπλέον φόρου

Όταν υπάρχει διακρατική σύμβαση με το κράτος από το οποίο προέρχεται το εισόδημα και έχει επιβληθεί φόρος στο ξένο κρά­τος με υψηλότερο συντελεστή, από αυτόν που προβλέπεται στη διμερή σύμβαση, θα λαμβάνεται υπόψη και θα αφαιρείται μόνο ο φόρος με το συντελεστή που ορίζεται στη σύμβαση και όχι το επιπλέον ποσό (Α 1034/2022 ΑΑΔΕ).

Καταβολή σε άλλο νόμισμα

Σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει σε ξένο νόμισμα, τα ποσά πάνω στη δήλωση, συμπληρώνονται σε ευρώ και η μετα­τροπή του νομίσματος γίνεται με την ισοτιμία που είχε κατά το χρόνο πληρωμής.

Σε περίπτωση πληρωμών που καταβάλλονται περιοδικά, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισο­τιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Α 1034/2022 ΑΑΔΕ).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Για έναρξη επιχείρησης δείτε της προφορές μας εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.