Παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Με την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης έχει γίνει ή όχι και η ανάλογη παρακράτηση φόρου. Το ύψος της μηνιαίας παρακράτησης Θα το υπολογίσουμε με βαση:

  • Το ύψος του εισοδήματος,
  • Το είδος της αμοιβής π.χ. μισθός, ημερομίσθιο υπε­ρωρίες κλπ (ΠΟΛ 1104/2014).

Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που βαραίνει μισθωτούς από παροχή κατοικίας ή από παροχή αυτοκινήτου, δεν έχει παρακράτηση φόρου. (ΠΟΛ 1072/2015 Παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους)

Παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς ορισμένου χρόνου

Σε μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η μηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. θα γίνει αναλογικά. Η μηνιαία παρα­κράτηση φόρου θα γίνει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Π.χ. αν η σύμβαση είναι πεντά­μηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα είναι τα 5/12 του μηνι­αίου φόρου (ΠΟΛ.1179/2015).

 

Ο λογιστής σας online

Παρακράτηση φόρου σε μισθωτούς με ημερομίσθιο

Από 14-6-2018 και μετά, η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται με  συντελεστή 5%, χωρίν να  εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο,  οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ξεναγούς (ΠΟΛ 1147/2018, άρθρο 115 ν. 4549/2018).

Απόδοση παρακράτησης φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Οι εργοδότες που καταβάλλουν αμοιβές για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους και τα ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώνονται να κάνουν παρακράτηση φόρου όπου και όταν ορίζεται από το νόμο. Ο φόρος που παρακρατήθηκε αποδί­δεται με προσωρινές δηλώσεις.

Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν τα ακαθάριστα ποσά αμοι­βών που έχουν καταβληθεί, τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν. Υποχρέωση για την υπο­βολή δηλώσεων υπάρχει και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση (ΠΟΛ 1049, 1217/2014).

Ηλεκτρονικά η απόδοση

Οι δηλώσεις για απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε από την 1-1-2019 και μετά, από τους μισθωτούς και συνταξιούχους, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ίντερνετ. Η υποβολή γίνεται ανεξάρτητα αν έχουν πληρωθεί στους εργα­ζόμενους οι αποδοχές ή τους τα χρωστάνε. Οι δηλώσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε έναν δικαιούχο (ανά ΑΦΜ). Οι μηδενικές δηλώσεις που δεν προκύπτει φόρος υποβάλλο­νται υποχρεωτικά (Α 1099/2019 ΑΑΔΕ).

Πότε υποβάλλονται οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ

Όσοι απασχολούν προσωπικό και παρακρατούν φόρο από τις αμοιβές που δίνουν, υποχρεώνονται να τον αποδίδουν με προσωρινή δήλωση κάθε μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα, από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (Για λεπτομέρειες ΠΟΛ 1049/2014).

Έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση.

(Παράδειγμα: Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό, καταβάλλει τις αμοιβές τους το μήνα Απρίλιο. Η δήλωση απόδοσης φόρου από μισθωτή εργασία του Απριλίου, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Ιούνιου. Για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το μήνα Μαίου η δήλωση απόδοσης ΦΜΥ πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου κλπ.

Πληρωμή φόρου

Το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου, μετά την οριστικο­ποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο που είναι απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω των τραπεζών.

Μη απόδοση παρακρατηθέντος φόρου σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Όταν ο φόρος που παρακρατήθηκε από το μισθωτό δεν αποδόθηκε από τον εργοδότη στο δημόσιο, ο μισθωτός έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το φόρο που του παρακρατήθηκε ανε­ξάρτητα από την απόδοση ή όχι στο δημόσιο. Προϋπόθεση για την αφαίρεση αποτελεί η αναγραφή του φόρου στη βεβαίωση αποδοχών (Υπ. Οικ. 1080444/5-9-2007).

Επιστροφή φόρου σε αθλητές

Για να γίνει η επιστροφή του φόρου 20% που από λάθος παρα­κρατήθηκε από αθλητές / προπονητές, οι οποίοι σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, θα πρέπει να υποβάλ­λουν, χωρίς κυρώσεις, χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στη Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

Το ποσό αυτό δεν υπάγεται σε κάποια κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογείται.

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.