Παιδιά υπόχρεα να υποβάλουν φορολογική δήλωση

Τα ανήλικα παιδιά υπόχρεα να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν:

  • Αποκτούν εισόδημα από την εργασία τους (εργασιακή σχέση)
  • Αποκτούν εισόδημα από συντάξεις λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας τους. Όταν τα ανήλικα παιδιά υποβάλλουν δική τους δήλωση για κάποια από τις πιο πάνω δύο περιπτώσεις και παράλληλα αποκτούν εισόδημα από άλλη κατηγορία π.χ. από ακίνητα. Τα εισοδήματα αυτά (ενοίκια κ.λ.π.) συμπληρώνονται στην δήλωση του υπόχρεου γονέα.

Στην κοινή φορολογική δήλωση

Όταν τα ανήλικα παιδιά, που είναι προστατευόμενα μέλη, έχουν μόνο άλλα εισοδήματα, εκτός από τις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω (π.χ. από ενοίκια κλπ.), δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δική τους ξεχωριστή δήλωση. Τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών στην κοινή δήλωση των συζύγων θα προστεθούν στα εισοδήματα του πατέρα. Αν έχει τη γονική μέριμνα η μητέρα θα προστεθούν στα εισοδήματα της μητέρας (άρθρο 11 ν. 4172/2013).

Στις χωριστές δηλώσεις

Στις χωριστές δηλώσεις το εισόδημα του ανήλικου παιδιού που δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει δική του δήλωση, δηλώνεται μόνο από το γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα, προστίθεται στο εισόδημα του και φορολογείται. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου παιδιού προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου παιδιού προστίθεται στα εισοδήματα αυτού του γονέα (άρθρο 11 ν. 4172/2013).

Μείωση φόρου και για τους δύο συζύγους

Τις μειώσεις φόρου για τα παιδιά προστατευόμενα μέλη των συζύγων που διαρκεί ο γάμος τους και ζουν μαζί, τις δικαιού­νται και οι δύο σύζυγοι εφόσον και οι δύο είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι. Τις δικαιούται ο ένας από τους δύο συζύγους όταν ο ένας έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου. Οι μ ε ιώ σ ε ι ισχύουν και για τα εισοδήματα που έχουν οι επαγγελματίες αγρότες (άρθρο 29 ν. 4172/2013). Αυτά εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης (ΠΟΑ 1087/2016). Το ίδιο ισχύει και όταν το ζευγάρι έχει επιλέξει να υποβάλλει χωριστές δηλώσεις.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Για έναρξη επιχείρησης δείτε της προφορές μας εδώ

Παιδιά διαζευγμένων συζύγων

Τα παιδιά των διαζευγμένων συζύγων που έχουν τις προϋποθέσει να είναι προστατευόμενα μέλη, βαρύνουν το γονέα που έχει την επιμέλειά τους, ανεξάρτητα αν τους καταβάλλεται διατροφή ή συνοικούν περιστασιακά με τον άλλο γονέα. Όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση βαρύνουν το σύζυγο με τον οποίο συνοικούν (ΠΟΑ 1219/1995). Τις μειώσει φόρου από τα προστατευόμενα παιδιά των διαζευγμένων, τις δικαιούται ο ένα$ από τους δύο συζύγου, αυτός που έχει την επιμέλειά τους και εφόσον είναι μισθωτός ή συνταξιούχος (ΠΟΑ 1087/2016).

Άνεργα παιδιά

Είναι εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη τα ανύπαντρα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι άνεργα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα άνεργα παιδιά να είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Παράλληλα πρέπει να συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Δηλαδή τα παιδιά να συνοικούν με το φορολογούμενο και το ετήσιο εισόδημά τους να μην είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Για τα παιδιά που θα συμπληρωθούν για πρώτη φορά στη φορολογική δήλωση χρειάζεται να υπάρχει και η ληξιαρχική πράξη γέννησής τους.

Παιδιά που σπουδάζουν

Για τα ανύπαντρα παιδιά που σπουδάζουν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά είναι προστατευόμενα μέλη εφόσον έχουν βεβαίωση Της σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αν πρόκειται για βεβαίωση του εξωτερικού πρέπει να υπάρχει και η μετάφρασή της στα Ελληνικά. Η μετάφραση μπορεί να γίνει από την αρχή ή το πρόσωπο που έχει επίσημα αυτό το δικαίωμα. Παιδιά σε Ι.Ε.Κ. ιδιωτικά λύκεια κλπ. προστατευόμενα μέλη θεωρούνται και τα παιδιά που παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, φοιτούν σε ιδιωτικά ή δημόσια λύκεια ή στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Σπουδαστές στρατιωτικών σχολών

Σπουδαστές θεωρούνται και τα παιδιά που φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών. Αν είναι ανύπαντροι και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά μπορούν να είναι προστατευόμενα μέλη.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας