Κλίμακα Εισοδήματος Φορολογικός
συντελεστής
Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο Φόρου
1-10000 9% 900 € 10.000 € 900 €
10000-20000 22% 2.200 € 20.000 € 3.100 €
20000-30000 28% 2.800 € 30.000 € 5.900 €
30000-40000 36% 3.600 € 30.000 € 9.500 €
40000-Υπερβάλλον 44%

       Πίνακας Φορολογίας Εισοδήματος Ατομικής Επιχείρησης

Εφόσον ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα είστε υπόχρεοι σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  • Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.
  • Αν διατηρείτε υποκαταστήματα, ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.
  • Αν έχετε έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων σας προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος διαμορφώνονται σε:
  1. τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
  2. πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και
  3. τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Εξαιρείστε από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος εάν:

  • δεν έχετε υπερβεί τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,
  • έχετε αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%),
  • ασκείτε τη δραστηριότητά σας σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση (αναλυτικά οι εξαιρέσεις αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.3986/2011).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Πληρωμή ετήσιου Τέλους Επιτηδεύματος