Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος νέα επιχειρηματική ευκαιρία 5000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων

Οι δικαιούχοι νέα επιχειρηματική ευκαιρία ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020. Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α ́ ή β ́ βαθμού συγγένειας. Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/11/2020 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής Κ.Υ.Α. ήτοι έως την 27/4/2021. Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ ήτοι από 27/4/2021 και μετά. Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας.

Ποιοι είναι οι προϋποθέσεις του προγράμματος νέα επιχειρηματική ευκαιρία 5000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων

Έχουν την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προ έγκριση) της αίτησης επιχειρηματικού τους σχεδίου. Η αξιολόγηση γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Να έχουν καταβάλει για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ. Η καταβολή γίνεται στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α ́ 152). Πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης επιχειρηματικού σχεδίου για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν oφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον  (ΕΦΚΑ). Να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Τι πρέπει να προσέξουν

Πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής. Η απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Το οποίο σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Τι είδος εταιρείες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων. Μπορούν επίσης μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ). Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α ́ 205). Επισημαίνεται ότι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι -μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Με κύρια βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γ. Σ. των εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση. Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο παρόν πρόγραμμα. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Χρειάζεστε λογιστή  για την υλοποίηση του προγράμματος δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Επιχειρηματική ευκαιρία ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων

Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων

Δείτε εδώ