Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται στην ειδική φορολόγηση για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του ή ανάληψης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού. Με την παρ.10 του άρθρου 81 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1.1.2021.

Προϋποθέσεις:

Συμπληρώστε και αποστείλετε το ερωτηματολόγιο και θα σας απαντήσουμε αν υπάγεσθε στις διατάξεις.

Στοιχεία: