Μειώσεις φόρου επαγγελματία αγρότη (ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης).

Δηλαδή ο αγρότης που αθροιστικά:

 • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Η ενασχόληση  με επαγγελματική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου, εργασίας του.
 • Λαμβάνει από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του.
 • Πληρώνει ασφάλεια ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση,  σύμφωνα με την νομοθεσία.  Παράδειγμα στον ΕΦΚΑ ως αγρότης ή αλιέας κτλ, αποφ. 1289/10109/28.06/2017

Τέλος για τις Μειώσεις φόρου επαγγελματία αγρότη επιβάλλεται  να τηρεί λογιστικά βιβλία. Τα τηρεί σύμφωνα με την νομοθεσία ανεξάρτητα από την υπαγωγή αυτών σε καθεστώς ΦΠΑ και ανεξάρτητα από την ενημέρωση ή μη των βιβλίων.

Οι Μειώσεις φόρου επαγγελματία αγρότη αφορούν δύο κατηγορίες επαγγελματία αγρότη

Μειώσεις φόρου  αγροτών ειδικού καθεστώτος

Για να χαρακτηριστεί κάποιος αγρότης ειδικού καθεστώτος πρέπει να συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εάν οι επιδοτήσεις που λαμβάνει ο αγρότης κατά το προηγούμενο έτος ήταν κάτω από 5.000 ευρώ
 • Εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το όριο των 5000,00 των επιδοτήσεων

Στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης
καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως:

 • πράσινη ενίσχυση,
 • βασική ενίσχυση,
 • ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας,
 • συνδεδεμένες ενισχύσεις,
 • εξισωτική,
 • ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, κ.λ.π.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 € και δεν θεωρούνται
επιδοτήσεις ή ενισχύσεις

 • οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων,
 • οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ

Τι περιλαμβάνει το όριο των 15.000 €

Στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 € περιλαμβάνεται:

 • Το ποσό, το οποίο προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς, που εκδίδουν στον πωλητή
  αγρότη οι υποκείμενοι στον φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων,
 • Το ποσό, το οποίο προκύπτει από τα ειδικά στοιχεία, που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού
  καθεστώτος,
 • Το ποσό, το οποίο προκύπτει από την παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική του
  αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής του
  εκμετάλλευσης:

  προς άλλους υποκείμενους στον φόρο,
  προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές, κλπ),
  προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
  προς πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δήμοι, κλπ.).

 

Ο λογιστής σας on-line

Λογιστικές υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

΄

Φυσικά Πρόσωπα

Δείτε περισσότερα