Δαπάνες των επιχειρήσεων αφαιρετικές των εσόδων

Δαπάνες των επιχειρήσεων αφαιρετικές των εσόδων

Στον νόμο αναφέρονται περιοριστικά οι δαπάνες των επιχειρήσεων οι οποίες είναι αφαιρετικές των ακαθαρίστων εσόδων. Οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα.

Ποιες δαπάνες των επιχειρήσεων θεωρούνται αφαιρετικές των εσόδων

Για να προσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προηγούμενα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες οι οποίες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Γίνονται για το συμφέρον της επιχείρησης
 • Αφορούν πραγματική συναλλαγή της επιχείρησης
 • Γράφονται στα βιβλία που τηρούνται και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά

Μισθοί έξοδα είναι δαπάνες των επιχειρήσεων αφαιρετικές των εσόδων

Αναγνωρίζονται ως έξοδο οι μισθοί που καταβάλλονται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκπίπτουν ακόμα και αν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Σημειώνεται ότι μέχρι 31-12-2013, προϋπόθεση για να αναγνωριστούν οι μισθοί ως έξοδο ήταν να έχουν καταβληθεί η ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αμοιβές υπαλλήλων είναι δαπάνες των επιχειρήσεων αφαιρετικές των εσόδων και εκπίπτουν με πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά

Ο ι δαπάνες που γίνονται από 22-12-2016 και αφορούν την πληρωμή αμοιβών όταν υπάρχει εργασιακή σχέση (μισθοί, ημερομίσθια, εργόσημο κλπ). Οι δαπάνες αυτές πρέπει  να γίνονται με υποχρεωτικό με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού.  Αν δεν πληρωθούν με ηλεκτρονικό μέσο από την επιχείρηση ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση. Η εξόφληση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή και συνολικά. Αν η πληρωμή γίνει με καθυστέρηση πάλι πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Η διαφήμιση είναι δαπάνες των επιχειρήσεων αφαιρετικές των εσόδων

Για να αναγνωριστεί ως έξοδο η διαφημιστική δαπάνη είναι απαραίτητο να υπάρχει και η απόδειξη ότι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα και τα τέλη διαφημίσεων. Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα στην περίπτωση της εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών διαφήμισης. Εκπρόθεσμη πληρωμή τελών διαφήμισης θεωρείται όταν γίνεται μετά το τέλος την υποβολή της δήλωσης φορολογία εισοδήματος.

Καύσιμα αυτοκινήτων επαγγελματιών

Για πωλήσεις καυσίμων από πρατήρια προς επαγγελματίες καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης:. Εφόσον τα καύσιμα αυτά είναι μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν ξεπερνά τα 100 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά συναλλαγή. Υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται απλοποιημένο τιμολόγιο. Θέση απλοποιημένου τιμολογίου έχουν και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων.

Ποια είναι τα μη εκπιπτόμενα έξοδα καυσίμων

Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση δαπάνες καυσίμων για τις οποίες εκδόθηκαν αποδείξεις λιανικής επειδή δεν γράφονται σε αυτές:

 • Ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων
 • Το ΑΦΜ του επαγγελματία
 • Δεν έχει μπει σε αυτές σφραγίδα του προμηθευτή
 • Δεν υπάρχουν αθεώρητες καταστάσεις του πρατηριούχου για το σύνολο των αποδείξεων ούτε τιμολόγια που εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των αποδείξεων

Ανέγερση ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου

Στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) με δαπάνες του μισθωτή (ενοικιαστή). Ο μισθωτής εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα στα χρόνια της ενοικίασης, επειδή η ωφέλεια από τη χρήση του ακινήτου επεκτείνεται σε περισσότερα από ένα χρόνια. Με δεδομένο ότι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση βελτιώσεων ή επεκτάσεων δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τις δαπάνες ανέγερσης κτίσματος τα πιο πάνω εφαρμόζονται και για τις δαπάνες αυτές. Σ ε περίπτωση που ξενοικιάστηκε πρόωρα, το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού που έχει καταβληθεί για την βελτίωση ή επέκταση που απομένει προς κατανομή:. Θα δηλωθεί εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) ως εισόδημα από ακίνητα στο φορολογικό έτος που έγινε η λύση μίσθωσης.

Ιδιόχρηση ακινήτου

Στα βιβλία της επιχείρησης καταχωρούνται πραγματικά και όχι τεκμαρτά εισοδήματα και δαπάνες. Η μη καταχώρηση του συνολικού εισοδήματος από ιδιόχρηση και της αντίστοιχης τεκμαρτής δαπάνης αποτελεί παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 58 του ν 4174/2013 για ανακριβή υποβολή δήλωσης, σχετικά με τα πληροφοριακά στοιχεία. Το φορολογικό αποτέλεσμα σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζεται (ΔΕΔ 1200/8-4-2019)

Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου

Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνυπολογίζεται στο φορολογητέο αποτέλεσμα της επιχείρησης ανεξάρτητα αν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της. Η τεκμαρτή δαπάνη μίσθωμα από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου, εφόσον δεν υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω ιδοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογητέο αδιάφορο)Ε2156/2019 ΔΕΔ).

Επιχορηγήσεις κάλυψης δαπανών

Οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε επιχειρήσεις για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών δεν προσαυξάνουν τα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντίθετα αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε. Π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας, αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού (ΠΟΛ 1095/2015, Υπ. Οικον. 1080132/2-6-2015).

Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ σε άνεργους

Η επιχορήγηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους νέους για να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και να καλύψουν συγκεκριμένες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις αυτές προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του ανέργου που συμμετέχει στο πρόγραμμα και δεν μπορεί η επιχορήγηση από μόνη της να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί το τελικό επιχειρηματικό αποτέλεσμα αν είναι κερδοφόρο. Α να τα προηγούμενα χρόνια η επιχορήγηση αντιμετωπίστηκε διαφορετικά πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις (Υπ. Οικον. 1099985/1-7-2016).

Αφαίρεση 1500 ευρώ για κάθε απασχολούμενο ανάπηρο

Για κάθε χρήση προκειμένου να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη όλων των επιχειρήσεων  ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν

 • Αφαιρείται από τα καθαρά τους κέρδη ποσό 1500 ευρώ για κάθε που απασχολούν μέσα στην χρήση και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω

Για την έκπτωση υποβάλλονται τα στοιχεία του απασχολούμενου γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής και υπεύθυνη δήλωση (ΠΟΛ 1038/2008, άρθρο 4 ν. 3522/2006).

Έκπτωση διατακτικών σίτισης (κουπόνια)

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο εξαργύρωσης των διατακτικών σίτισης των 6 ευρώ, (132 ευρώ μηνιαίως) σε εστιατόρια, ή supermarkets προκειμένου να γίνει η έκπτωση των σχετικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές οι οποίες αποτελούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (Υπ. Οικον. 1121357/14-9-2015).

Επισφαλής απαιτήσεις

Επισφαλείς είναι οι απαιτήσεις που τις έχει αυτός, που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα έναντι τρίτων, πιθανολογεί και είναι σχεδόν βέβαιος, αφού έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις μπορούν να γίνουν προβλέψεις από την 01-01-2014 και μετά. Οι προβλέψεις γίνονται με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει κάνει προηγουμένως όλες τις κατάλληλες ενέργειες για να διασφαλιστεί το δικαίωμα είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. Παρά ταύτα δεν έχει γίνει δυνατό να εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές.

Οι απαιτήσεις μπορούν να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μόνο όταν υπάρχουν συσσωρευτικά οι εξής συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

 • Έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο
 • Έχει προηγουμένως διαγραφεί από το βιβλίο του φορολογούμενου
 • Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο για την είσπραξη της απαίτησης. (άρθρο 26 του ν. 4172/2013, στις ΠΟΛ 1056 και 1113/2015)

 

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

 

 

 

 

 

 

 

2021-05-23T23:34:55+02:0021/05/2021|Επιχειρήσεις|

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Title