Δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών

Οι επαγγελματίες που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να δέχονται πληρωμές με κάρτες για συναλλαγές που κάνουν με πελάτες τους υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούςστην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι πρέπει να δηλώνονται όλοι οι επαγγελματικοί λογαριασμοί.

Στον επαγγελματικό λογαριασμό οι επαγγελματίες αποδέχονται τις συναλλαγές που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγ­γελματική τους δραστηριότητα. (Με την Ε 2037/2019 ορίζεται διαφορετικά όσον αφορά το «αποκλειστικά»).

Δεν επιτρέπεται ο ίδιος επαγγελματικός λογαριασμός να δηλω­θεί από διαφορετικούς επαγγελματίες (ΚΥΑ 45231/20-4-2017, 1167412/6-11-2017).

Τραπεζικός λογαριασμός που τηρείται ως κοινός λογαριασμός με συνδικαιούχα πρόσωπα μπορεί να δηλωθεί ως επαγγελματικός μόνον από τον ένα από τους συνδικαιούχους (Ε 2037/2019 ΑΑΔΕ).

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης των επαγγελ­ματικών λογαριασμών δόθηκαν με την Ε 2037/2019 τns ΑΑΔΕ.

Έναρξη δραστηριότητας επαγγελματικής δραστηριότητας και Δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών

Οι επαγγελματίες που έκαναν έναρξη άσκησης δραστηριότη­τας υποχρεώνονται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγ­γελματικούς τους λογαριασμούς μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας (ΚΥΑ 45231/20-4-2017, 1128500/28-8-2018).Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση που από Λογα­ριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός διενεργούνται συναλλαγές οι οποίες δεν αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου (Ε 2037/2019 ΑΑΔΕ).

Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν προβεί στην Δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών

Αν δεν δηλωθεί ο επαγγελματικός λογαριασμός μέσω ίντερ­νετ στην ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Το ύψος του προστίμου μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες.

Για την εκπρόθεσμη δήλωση των επαγγελματικών λογαρια­σμών, ή Tns αλλαγής (προσθήκης ή αφαίρεσης) λογαριασμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ (ΚΥΑ 45231/20-4-2017).

Δήλωση επαγγελματικού λογσριασμού σε επιχειρησείς λιανικής πώλησης

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές με κάρτες και να διαθέτουν τερ­ματικά αποδοχής καρτών (POS).

Στους παραβάτες, που δεν δέχονται πληρωμές με κάρτες, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Το πρόστιμο μειώνε­ται στο μισό εάν ο υπόχρεος το πληρώσει εντός 30 ημερών.

Εντόε 30 ημερών μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή κατά του προστίμου (ΚΥΑ 45231/20-4-2017, άρθρο 66 ν. 4446/2016).

Μεταβολές στη Δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών

Οι επαγγελματίες μπορούν να διαγράφουν επαγγελματικούς λογαριασμούς ή να προσθέτουν νέους επαγγελματικούς λογα­ριασμούς. Οι αλλαγές που γίνονται στους λογαριασμούς δηλώ­νονται μέσα σε ένα μήνα από όταν αυτές έγιναν.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας