Γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων

Οι κάθε είδους δωρεές, γονικές παροχές προς την Α κατηγορία (σύζυγος, παιδιά, γονείς, εγγόνια κλπ.), έωε 800.000C είναι αφορολόγητες. Το επιπλέον ποσό θα φορολογηθεί με συντελεστή 10% (άρθρο 56ο ν. 4839/2021).

Τι είναι γονική παροχή;

Σύμφωνα με το νόμο γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας από οποιονδήποτε γονέα στο παιδί του.

Τι είναι δωρεά;

Δωρεά είναι η παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου κινητού ή ακινήτου xcopis αντάλ­λαγμα.

Σε ποιον μπορεί να γίνει η γονική παροχή;

Η γονική παροχή μπορεί να γίνει μόνον από από γονείς προς τα παιδιά.

Σε ποιον μπορεί να γίνει η δωρεά

Η δωρεά μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε.

Τι μπορεί να αποτελέσει γονική παροχή;

Η γονική παροχή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε περιουσι­ακό στοιχείο. Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι χρή­ματα μία ή περισσότερεΒ φορέε, σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο κλπ. Για να γίνει γονική παροχή σε μερικέε περιπτώσειε χρειάζεται να γίνει συμβολαι­ογραφική πράξη (π.χ. ακίνητα) και σε άλλεε δεν είναι απαραί­τητο (π.χ. χρήματα).

Τα παιδιά πρέπει να είναι ανήλικα ή όχι;

Γονική παροχή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε παιδί, αγόρι ή κορίτσι ανεξάρτητα αν είναι ενήλικο ή ανήλικο, παντρεμένο ή ανύπαντρο.

Στη γονική παροχή ή στη δωρεά ποιος πληρώνει το φόρο;

Το φόρο τον πληρώνει αυτός που αποκτά τη δωρεά ή τη γονική παροχή.

Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση;

Χρόνος φορολογίας στις γονικές παροχές και στις δωρεές χρημάτων και γενικά κινητών πραγμάτων είναι ο χρόνος παράδοσή τους. Αν πρόκειται για ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα, χωράφια κλπ) χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος σύνταξης του δωρητηρίου συμβολαίου.

Ποιες είναι Γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων

Στα ακίνητα μπορεί να γίνει γονική παροχή ή δωρεά

  • Πλήρης κυριότητας:Στην πλήρη κυριότητα περιλαμβάνεται η ψιλή κυριότητα και μαζί η επικαρπία. Αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα έχει στην κυριότητα του το 100% του ακινήτου. Το χρησιμοποιεί όπως εκείνος θέλει, εισπράττει τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό και φορολογείται για αυτά.
  • Ψιλής κυριότητα: Είναι ένα είδος πλήρους κυριότητας. Αυτός που είναι ψιλός κύριος δεν μπορέι να εισπράξει τα εισοδήματα από το ακίνητο και δεν θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό.Επίσης δεν έχει δικαίωμα να το νέμεται. Όταν εκλείψει ο επικαρπωτής η ψιλή κυριότητα συνενώνεται με την επικαρ­πία και αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα αποκτά την πλήρη κυριότητα.
  • Επικαρπίας : Είναι ένα ποσοστό πλήρους κυριότητας. Αυτός που είναι επικαρπωτής εισπράττει τα εισοδήματα από το ακίνητο και φορολογείται για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό. Ο επικαρπωτήε έχει δικαίωμα να το νέμεται και να το χρησιμοποιεί όπως εκείνος κρίνει. Όταν εκλείψει ο επικαρπωτής η επικαρπία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα και auras που έχει την ψιλή κυριότητα αποκτά τπν πλήρη κυριό­τητα. Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά, είναι αμεταβίβαστη.Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται, η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή. (Άρθρα 1168 και 1169 Α.Κ.).

 

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας