Ποια και πόσα χρόνια μπορεί να επικαλεστεί αναλώση κεφαλαίου

Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί το «απόθεμα» των προηγουμένων ετών, τα οποία πρέπει να είναι συνεχόμενα, χωρίς κανένα περιορισμό, αρκεί να μπορεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Μπορεί για παράδειγμα, να επικαλεστεί ανάλωση κεφα­λαίου που δεν αναλώθηκε για τα τελευταία 10 ή 15 ή οποιαδήποτε χρόνια. Τα χρόνια όμως πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι τo προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Ο φορολογούμενος πρέπει να έχει τα στοιχεία και να αποδείξει όσα επικαλείται (ΠΟΛ 1076/2015).

Πώς υπολογίζουμε την ανάλυση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Ένας απλός τρόπος για να βρεθούν, κατά προσέγγιση, τα εισοδήματα που περισσεύουν και μπορούν να αναλωθούν τα επό­μενα χρόνια, ανεξάρτητα αν αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσο­νται από φόρο, είναι αν από τα εισοδήματα που δηλώνονται αφαιρεθούν οι δαπάνες αγοράς περιουσιακών στοιχείων και οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Αν δεν υπάρχουν τεκμήρια διαβίωσης αφαιρείται τουλάχιστον 1.000.000 δρχ. για κάθε χρόνο μέχρι την 31-12-2001, 2.900 ευρώ από την 1-1-2002 μέχρι 31-12-2009 και 3.000 για τον άγαμο ή 5.000 για τους έγγαμους από την 1-1-2010 και μετά. Γενικά όμως, ο προσ­διορισμός του εισοδήματος που αναλώνεται από το φορολογού­μενο γίνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αφού ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όπως η οικογενειακή, η οικονομική και κοινωνική του κατάσταση και οι απο­δεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης (Υπ. Οικ. 1022245/16-4-1997).

Είναι απαραίτητο, αν κάποιος επικαλεστεί ανάλωση εισοδή­ματος από προηγούμενες χρονιές, να έχει συμπληρώσει μια κατάσταση που να αναφέρει αναλυτικά, από ποιες χρονιές προ­έρχεται το εισόδημα που επικαλείται (ΠΟΑ 1040/2001).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Πώς θα επικαλεστώ Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Όταν ο φορολογούμενος επικαλείται περισσεύματα από προ­ηγούμενα χρόνια με σκοπό να καλύψει τεκμήρια και τελικά τα ποσά αυτά δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιείται ένα μέρος τους, τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν (αν και τα επικαλέ­στηκε) είναι διαθέσιμα και μπορούν να καλύψουν τεκμήρια στο μέλλον (ΠΟΑ 1076/2015).

Η ανάλωση κεφαλαίου προκυπτει από τα εκκαθαριστικά

Ο φορολογούμενος για να αποδείξει την κάλυψη των τεκμηρίων του, μπορεί να επικαλεστεί τα εκκαθαριστικά του από προηγούμενα χρόνια, τα οποία έχουν παραγραφεί. Τα εκκαθαριστικά αυτά αποτε­λούν πλήρη απόδειξη για τα ποσά που γράφονται πάνω σ’ αυτά και δεν χρειάζεται να υποβληθεί κανένα επιπλέον στοιχείο, που να αποδεικνύει την αλήθεια των όσων επικαλείται (ΠΟΛ 1076/2015).

Τι κάνουμε εάν τα εκκαθαριστικά δεν έχουν ανέβει στο taxis

Αν δεν έχουμε τα στοιχεία π.χ. επειδή τα χάσαμε, τότε μπο­ρούμε να απευθυνθούμε στην εφορία.

Μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία ηλεκτρονικά

Με τους κωδικούς μας μπορούμε να μπούμε στην ιστοσε­λίδα του υπουργείου να εκτυπώσουμε οι ίδιοι τις δηλώσεις που έχουμε υποβάλλει (Έντυπο Ε1) καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων αυτών από τη χρήση 2002 (οικο­νομικό έτος 2003) και μετά.

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει για τα χρόνια αυτά ανεξάρτητα αν οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στην εφορία.

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

E-logistirio.gr  ο λογιστής σας online.