Ακατάσχετο μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων

Δεν μπορεί να κατασχεθεί για οφειλές προς το Δημόσιο ποσό μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που κατα­βάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό τους, κάθε μήνα, είναι/ μικρότερο από 1.000 ευρώ.

  • Σε περίπτωση που είναι πάνω από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ μπορεί να γίνει η κατάσχεση κατά 50%.
  • Αν είναι πάνω από 1.500 ευρώ μπορεί να γίνει η κατάσχεση στο σύνολο του ποσού που είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παίρνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς:

  • για την κατάσχεση θα ληφθεί υπόψη το συνολικό ποσό αυτών (άρθρο 31 ν. 356/1974-ΚΕΔΕ, ΠΟΛΚ 1222/2015)
  • Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο δεν μπορεί να κατασχεθεί το 80% του ημερομισθίου, μπορεί όμως να κατασχεθεί το 20%.

Εφάπαξ ακατάσχετο μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων 50%

Από το εφάπαξ του φορολογουμένου οποιουδήποτε ασφαλι­στικού φορέα, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα, μπορεί να κατασχεθεί για χρέη προς το δημόσιο το (50%) μισό (άρθρο 31 ν. 356/1974-ΚΕΔΕ).

Μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός μισθών συντάξεων βοηθημάτων

Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαι­ούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό,

  • ατομικό ή κοινό, σε μία μόνο τράπεζα, στον οποίο οι καταθέσει είναι ακατάσχε­τες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ.

Απαραίτητο είναι να έχει γίνει γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο. Η γνωστοποίηση γίνεται με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο υπουργείο.

Για τη γνωστοποίηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση

  • / υπεύθυνη δήλωση, στο TAXISnet, με την οποία ενη­μερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ (ΠΟΛ 1182/2014).

Εάν δεν κάνει τη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος, οι πάσης φύσεως καταθέσεις του δεν μπορεί να προστατευτεί έναντι του Δημο­σίου (Υπ. Οικ. 1074815/6-5-2017).

Ακατάσχετο μισθωτών-συνταξιούχων

Στην περίπτωση των μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατά­σχετος λογαριασμός που πρέπει να δηλωθεί, είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο μπαίνουν (πιστώνονται) περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση (άρθρο 31 ν. 356/1974- ΚΕΔΕ).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα

Για οφειλές προς το ΚΕΑΟ (κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών), δεν μπορούν να κατασχεθούν προνοιακά επιδόματα που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ενδεικτικά τέτοια επιδόματα είναι το επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλλη­λεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κ.α. (ΕΦΚΑ Γ36/04/127/ 23-3-2018).

Κατάσχεση από κοινό λογαριασμό

Σε περίπτωση κατάσχεσης κοινού λογαριασμού, τεκμαίρεται αμάχητα απέναντι σ’ αυτόν που κάνει την κατάσχεση ότι η κατά­θεση ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Επομένως η κατάσχεση γίνεται μόνο στο μερίδιο που ανήκει σε αυτόν εναντίον του οποίου γίνεται η κατάσχεση και όχι σε όλο το ποσό του λογαριασμού (Άρθρο 4 ν. 5638/1932, Υπ. Οικ. 1074815/16-5-2017).

Περιορισμού ποσού κατάσχεσης

Δίδεται η ευχέρεια στον προϊστάμενο της φορολογικής αρχής στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα για την είσπραξη της οφειλής, μετά από την υποβολή αίτησης του οφειλέτη, να περιορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε, εφ’ όσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋ­ποθέσεις (Υπ. Οικ. 1188023/18-12-2017).

Κατάσχεση από ιδιώτες ή τράπεζες

Για το ποσό που αφορά σε μισθό ή σύνταξη ή ασφαλιστική παροχή δεν επιτρέπεται να κάνουν οι τράπεζες ή οι ιδιώτες δανειστές κατάσχεση στο λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Υπ. Οικ. Ανάπτ. 132031/1- 12-2017).

Σε περίπτωση μη μισθωτού ή συνταξιούχου απαγορεύεται η κατάσχεση από τράπεζες ή ιδιώτες δανειστές για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ /ή 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού (άρθρο 20 ν. 4161/2013).

Προϋπόθεση για την προστασία των καταθέσεων είναι να έχει γίνει δήλωση από τον καταθέτη σε μία τράπεζα και να προσδιο­ριστεί ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο (Υπ. Οικ. Ανάπτ. 132031/1-12-2017).

Αναστολή λήψης μέτρων της κατάσχεσης

Προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε περί­πτωση ένταξης του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης. Ρύθμισης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, εφ’ όσον συμμορφώνεται με τους όρους της, είτε παρέχεται με διάταξη νόμου ή με από φάση αρμοδίου Δικαστηρίου (Υπ. Οικ. 1188023/18- 12-2017).

Ποσά ακατάσχετων λογαριασμών
Μισθοί συντάξεις, βοηθήματα Δεν κατάσχετα κατά ποσοστό Κατάσχετε κατά ποσοστό 
Μικρότερο από 1000 ευρώ 100% 0%
Από 1000 ευρώ και ως 1500 ευρώ 50% 50%
Πάνω από 1500 ευρώ 0% 100%
Ημερομίσθιο 80% 20%
Καταβολή Εφάπαξ 50% 50%

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας