΄Αρθρα απαλλαγής ΦΠΑ στο mydata

Τι άρθρο – κωδικό απαλλαγής πρέπει να συμπληρώσω στο mytimologio για να το εκδόσω ηλεκτρονικά.

Κωδικός Άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ Περιγραφή άρθρων απαλλαγής ΦΠΑ mydata
1 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 & 3 του
Κώδικα ΦΠΑ
Το Άγιο Όρος, – Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι
κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις
πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής
τους
2 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 5 του
Κώδικα ΦΠΑ
Η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της
κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος -Η
μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της
κυριότητας αγαθού, που ενεργείται κατόπιν επιταγής
δημόσιας αρχής ή στο όνομα της ή σε εκτέλεση
νόμου – η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως
συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή
χαριστική αιτία
3 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 13 του
Κώδικα ΦΠΑ
Πωλήσεις από απόσταση
4 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 14 του
Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές Υπηρεσίες
5 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 16 του
Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές προκαταβολές
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Κωδικός Άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ Περιγραφή άρθρων απαλλαγής ΦΠΑ mydata
6 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 19 του
Κώδικα ΦΠΑ
Εφημερίδες, κάρτες επικοινωνίας, εισιτήρια
μεταφοράς κλπ.
7 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 22 του
Κώδικα ΦΠΑ
 Δείτε εδώ τις απαλλαγές ΦΠΑ του άρθρου 22
8 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 24 του
Κώδικα ΦΠΑ
Εξαγωγές προς τρίτες χώρες
9 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 25 του
Κώδικα ΦΠΑ
Αγαθά σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκης ή
επίβλεψης ή περιπτώσεις που θα ενσωματωθούν σε
θαλάσσιες εξέδρες
10 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 26 του
Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών για φορολογική
αποθήκευση
Τιμές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών απλογραφικών βιβλίων Β΄ κατηγορίας

΄Αρθρα απαλλαγής ΦΠΑ στο mydata

Κωδικός Άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ Περιγραφή άρθρων απαλλαγής ΦΠΑ mydata
11 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 του
Κώδικα ΦΠΑ
Πλοία ανοικτής θαλάσσης μεταφοράς επιβατών,
εμπορικά, αλιευτικά, πολεμικά ή δημοσίου.
Εξαιρούνται τα αθλητικά πλοία ή πλοία αναψυχής
12 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 –
Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης
του Κώδικα ΦΠΑ
Πλοία ανοικτής θαλάσσης με μήκος > των 12 μέτρων
13 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27.1.γ –
Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης
του Κώδικα ΦΠΑ
Παράδοση και εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών,
τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται
για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και
αεροσκαφών
14 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 28 του
Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
15 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39 του
Κώδικα ΦΠΑ
Υπόχρεοι χαμηλού κύκλου εργασιών μικρότερων των
10.000€ – εξαιρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος
Κωδικός Άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ Περιγραφή άρθρων απαλλαγής ΦΠΑ mydata
16 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39α του
Κώδικα ΦΠΑ
Παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων,
υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο
αγοραστής των αγαθών
17 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 40 του
Κώδικα ΦΠΑ
Επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, οι οποίες
εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων,
μεταξύ καθέτων, και στις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.
18 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 41 του
Κώδικα ΦΠΑ
Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος
19 Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 47 του
Κώδικα ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (Η παράδοση,
ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού
χρυσού )
20 ΦΠΑ εμπεριεχόμενος –
άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ
Επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών και οι οργανωτές
τουριστικών περιηγήσεων
21 ΦΠΑ εμπεριεχόμενος –
άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων
καπνών
22 ΦΠΑ εμπεριεχόμενος –
άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο
φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα
αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή
αρχαιολογικής αξίας
23 ΦΠΑ εμπεριεχόμενος –
άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ
Παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών και
αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή
αρχαιολογικής αξίας από το διοργανωτή
δημοπρασίας
24 Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 6 του
Κώδικα ΦΠΑ
Δίδεται η δυνατότητα (από 12/12/2019) στον
υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών
προς πώληση να επιλέξει να βρίσκεται σε καθεστώς
αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοση τους
να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να
υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις
πράξεις αυτές.
25 Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1029/1995 Αγοράς που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα
Αφορολόγητων Ειδών” Α.Ε. με προορισμό την
παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που
μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε τρίτη χώρα
26 Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1167/2015 Αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται
για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση
27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας